Tündérkert Keleti Óvoda Székhely Intézmény


Tündérkert Keleti Óvoda – Székhelyintézmény

A Tündérkert Keleti Óvoda Nyíregyháza város keleti részén a Malomkertben helyezkedik el. Távol a forgalmas közlekedés zajától, csendes, zöld övezetben 9 gyermekcsoporttal, 225 férőhellyel működik. A csoportok alakulása: 2 kiscscsoport, 2 középső csoport, 4 nagycsoport, 1 vegyes csoport

A légúti és allergiás betegségek megelőzésére és kezelésére só szoba van kialakítva, az ételallergiás gyermekek számára biztosított a megfelelő étrend.

Gyermeklétszám alakulása

9 gyermekcsoportban 225 férőhelyen 255 gyermeket nevelünk. A csoportok alakulása: 
2 kiscscsoport, 2 középső csoport, 4 nagycsoport, 1 vegyes csoport

Személyi feltételek

Az óvoda alkalmazotti közössége a folyamatos emelkedő társadalmi elvárásoknak, igényeknek igyekeznek megfelelni.
Valamennyi dolgozó a Törvényben előírt képesítéssel rendelkezik. A 19 fő óvodapedagógus közül 8 fő felsőfokú 11 fő főiskolai végzettségű, 14-en szakvizsgával rendelkeznek.
A nevelőmunkát 9 fő dajka segíti, valamennyien rendelkeznek dajkai képesítéssel vagy érettségivel.
A teljes alkalmazotti közösségre jellemző a jobb munkára való törekvés, a pedagógiai innováció, melynek igyekszünk megteremteni a feltételeit. Elsősorban azzal, hogy biztosítjuk a szakmai megújulást, a módszertani kultúra fejlődését. A továbbképzéseken való részvétel friss szakmai látásmódot, kompetenciakészséget visz a nevelőtestület gondolkodásába.
A magyar óvodapedagógia eredményeire alapozva, értékeinket megtartva végezzük eredményesen gyermekeink személyiségfejlesztését.
Az óvónőkben jelen van az önművelésre, a szaktudás fejlesztésérevaló igény. Ezt mutatja az elmúlt években megemelkedett tanfolyamok, továbbképzések elvégzésének száma is.
Óvodánkban a megértő, segítő, együttműködő, ösztönző s aktivizáló pedagógiai magatartás érvényesül.
- A szakmai autonómia sokszínű nevelési eljárásban mutatkozik meg
- A közös gondolkodás a vitakészség, a korrekt és nyílt kollegális viszonyok jutnak kifejezésre.
- A nevelőtestület mellett fontos szerepet játszanak az óvodapedagógusok által létrehozott szakmai munkaközösségek.
- Szakmai munkaközösségeink eredményesen munkálkodnak a kitűzött feladatok megvalósítása érdekében. Jól bevált szervezés mellett segítik a tartalmi munkát, melyek hatására a gyermek csoportokban gazdagodott az óvónők módszertani kultúrája.

Tárgyi, infrastrukturális feltételrendszer

• Óvodánk épülete, udvara, kertje, berendezése oly módon van kialakítva, hogy az jól szolgálja a 3-7 éves korú gyermekek biztonságát, kényelmét, megfelel testméretüknek.
• A csoportszobák tágasak, világosak, gazdag játékeszközök, mozgásfejlesztő játékok biztosítják a gyermekek gondtalan játékörömét és mozgásigényük kielégítését.
• Az épületet tágas, parkos, fás-bokros, virágos udvar veszi körül.
• Óvodánk eszköz ellátottsága jónak mondható. Folyamatos karbantartással, felújítással igyekszünk szinten tartani és bővíteni eszközeinket.
• A nevelőmunkához szükséges eszközöket az óvodapedagógusok javaslata alapján erőforrásainkhoz mérten folyamatosan korszerűsítjük, gazdagítjuk.
A gyermekcsoportokat egyéni arculat jellemzi.
Pedagógiai Programunk az Alapprogramnak megfelelően a hazai óvodai neveléstörténet értékeire, nemzeti sajátosságaira, a nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára épít. A Komplex Prevenciós Óvodai Nevelési Programot a helyi viszonyokhoz, sajátosságokhoz és a meg lévő értékekhez viszonyítva adaptálta intézményünk.
Célunk a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias óvodai légkör kialakítása, melyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint neveljük, fejlesztjük.
Hangsúlyozzuk a gyermekek testi – lelki gondozását, az érzelmi biztonság megteremtését és a szocializáció minél teljesebb kibontakoztatását a családi neveléssel együtt.

Kapcsolatrendszerünk

Gazdag és tartalmas kapcsolatrendszerrel rendelkezünk melyet a nyitottság, együttműködés, elérhetőség, egymásra figyelő, egymást segítő magatartás jellemez. 
A szülőkkel, a gyermekekkel való együttműködésünk pozitív, fejlesztő hatású, elvárásaiknak igyekszünk megfelelni.
A családokkal való együttműködésben az óvodai rendezvények élményt, tartalmas programokat jelentenek a szülők számára is.
A társadalmi és szakmai környezettel való együttműködés formái széleskörűek.
Óvodánkban eredményes jó színvonalú pedagógiai munka folyik. Igen nagy gondot fordítunk a másság elfogadásának nevelésére, képességszerinti és a differenciált egyéni fejlesztésre.
Gyermekeink iskolaéretté nevelését eredményesen végezzük. 
Nagy hivatásszeretettel és a szülői, fenntartói igények figyelembe vételével végezzük felelősségteljes munkánkat. 
A nevelőtestületünk magas szintű pedagógiai munkát végez, jó munkahelyi légkörben.

Városi cégeink