Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény


Intézményünk 1975-ben nyitotta meg a kapuit a gyermekek előtt 20. sz. Napköziotthonos Óvoda néven. Jelentős esemény volt ez a településrész életében, mivel addig a város óvodáiba vitték a szülők a gyermekeket. Az akkor 4 csoportos épületben igen magas volt a létszám, a férőhelykihasználtság 120-130 % között volt. Pedagógus állományunkban nagy volt a fluktuáció, ami a fiatalok családalapításával függött össze. A nyolcvanas évek közepéig igen magas volt a képesítés nélküli és továbbtanuló óvónők száma, szinte évente cserélődött az óvónői állomány. Ezt követően stabilizálódott a nevelőtestület. A technikai dolgozók körében nem volt jelentős a létszámmozgás a beindulást követően.
Óvodánk csoportszáma többször változott: az akkori átszervezések miatt.
-1979-1983 a sóstói Szanatórium 1 óvodai csoportját csatolták intézményünkhöz 3 dolgozóval.
-1986-1988 a Gabonaforgalmi Vállalat Szabolcs utcai épületében működő 2 csoporttal és 7 dolgozóval bővültek,
-1987-ben a településrészen meginduló építkezések miatt szükségessé vált az óvoda bővítése.
A szomszéd iskola 2 tantermét alakították át óvodai célra és 7 dolgozóval nőtt a létszám. 1988-tól Borbányán két épületben 6 csoporttal 23 dolgozóval üzemeltünk.
Az 1989/90-es tanévet még mindig magas gyermeklétszámmal, de már egy stabil testülettel indítottuk, ami a szakmai munka színvonalában, az innovatív törekvések eredményességében is megmutatkozott.
Ettől az időponttól kezdve már sokkal jobb személyi feltétellel tudtuk, munkánkat végezni. Valamennyi óvodapedagógusunk felsőfokú vagy főiskolai végzettséggel rendelkezett és a dajkák döntő többsége elvégezte a dajkaképzőt.
Óvónőink körében nagyon kedveltek voltak a városi szervezésű továbbképzések, melyekben aktívan részt vettek. A magas gyermeklétszám azt mutatta, hogy a szülők szeretik óvodánkat, elégedettek az itt folyó munkával.
A 90-es évek elején kialakult egy eredményesen dolgozó, megújulásra kész testület, amely a lehetőségekhez képest részt vett a városi megmérettetéseken, rendezvényeken.
Az 1995-ben végbement intézményi összevonások óvodánkat is érintette. Hozzánk csatolták a Benczúr téren működő óvodát, mint tagintézményt. Ekkor így 11 csoporttal működtünk, Borbányán 6 csoporttal és a Benczur téren pedig 5 csoporttal. 40 dolgozó( 20 óvónő és 17 dolgozó segítette a nevelő munkát. Óvodánkat továbbra is 20-as számú óvodaként tartották nyilván, a Benczúr téri óvoda pedig mint a 20-as számú óvoda tagóvodájaként működött. A két óvodát egy óvodavezető irányította. Munkáját helyben egy óvodavezetőhelyettes, a tagóvodában pedig a tagóvodavezető segítette. 
Mivel mi kültéri óvoda vagyunk a tagóvodánk pedig a városközpontban működött, ezért a távolság miatt keveset találkozott a két nevelőtestület.
Az évnyitókat, évzárókat viszont együtt tartottuk és betekintést nyerhettünk egymás szakmai munkájába is a munkaközösségi bemutatók által. Az évek során sor került közös szakmai kirándulásokra is.
Az integrációt követően a közös alapelveken alapuló, az óvodaegységek egyéni arculatát kifejező helyi programunk folyamatos megvalósításával elmondható volt, hogy gyermekekért eredményesen együttdolgozó nevelőtestületté, alkalmazotti közösségé váltunk. Ekkor még a gazdálkodásunkat a 15.sz. óvoda gondnoksága látta el, amely szintén a város központjában működött, két másik gondnokság mellett.


II. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozata alapján 2000. májusában óvodánk a 20-as számú elnevezést, Százszorszép Óvoda elnevezésre változtatta.

Intézményünk nevét a szülőkkel és a nevelőtestület szavazással választotta ki, melyet a Közgyűlés hagyott jóvá. Ezen intézkedéssel óvodánk gazdálkodását ettől kezdve a Kincskereső néven futó óvodai gondnokság látta el, mely azelőtt 15-ös számú óvoda néven működött. Említésre méltó, hogy a Százszorszép Óvoda és Tagóvodájának Alapító Okirata 2009. június 1-től az alaptevékenység az óvodai nevelés mellett már a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek nevelését is magába foglalta. 
Az óvodai ellátás igen széttagolt volt. Az Önkormányzat szerint indokolt volt átalakított, racionalizált szerkezetben ellátni ezt a feladatot. Az óvodai intézményhálózatot tekintve az átszervezés az intézmények körzetcsoport szerinti összevonásával valósult meg.
Az óvodákat az általános iskolai körzetcsoportokhoz hasonlóan 4 szervezeti egységbe integrálták, amely 4 székhellyel és 15 tagintézménnyel kezdte meg működését..
Megnevezésükhöz a földrajzi elhelyezkedésnek megfelelően az égtájak nevét is alkalmazták, figyelve arra, hogy az intézmények eredeti elnevezése is beépüljön a névhasználatba.
Az összevont intézményekben, egy szervezeti és működési szabályzat és egy nevelési program működik, tevékenységüket összehangolják.

III. A 2011. májusi szakértői véleményt követően mely az óvodák átszervezéséről is szól óvodánk elnevezése, mint Százszorszép Óvoda beolvadással megszűnt 2011. július 31

Városi cégeink