Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhely


BEMUTATKOZÁS

 „Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy 
és a világmindenség megismerésének igénye, 
csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni. 
A pedagógusnak új művészetet kell megtanulnia, azt,
hogy a gyermek segítőtársa és vezetője legyen, és 
elvezesse őt azokhoz az eszközökhöz, amelyre 
akkori fejlődése fokán szüksége van.”

(Maria Montessori)

 

A Gyermekek Háza Déli Óvoda székhelyintézménye, 4 tagintézménye és 7 telephelye Nyíregyháza város déli részének óvodai ellátását biztosítja. A Székhelyintézmény, a Bóbita Tagintézmény, a Kincskereső Tagintézmény, a Virág Utcai Tagintézmény és a Vécsey-köz 29. telephely a belvárosban, a Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény és Kassa utcai telephely Nyíregyháza kertvárosi részében működik. Mandabokor -, Rozsrétbokor -, Tünde utca -, Felsősima -, Butykatelep telephely a külváros családi házas övezetében látja el a gyermekek óvodai nevelését, fejlesztését.

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján – közös nevelési elvek, célok, feladatok meghatározása mellett –a Gyermekek Háza Déli Óvoda intézményeiegyedi nevelési gyakorlatot folytatnak, mely lehetővé teszi az intézmények szakmai sokszínűségét.

 

Intézmények nevelési gyakorlata:

Gyermekek Háza Déli Óvoda „Montessori szellemű” helyi nevelési programra épülő gyakorlatot-, a Bóbita Tagóvoda, a Kertvárosi Csicsergő Tagóvoda, a Tünde utcai telephely, a Kassa utcai telephely, a Felsősima telephely és a Manda telephely tevékenységközpontú helyi nevelési programra épülő gyakorlatot-, a Kincskereső Tagóvoda lépésről lépésre óvodai helyei nevelési programra épülő gyakorlatot-, a Virág utcai tagóvoda és a Vécsey úti telephely Epohális óvodai helyi nevelési programra épülő gyakorlatot-, a Butyka telephely és a Rozsrét telephely pedig komplex prevenciós óvodai helyi nevelési programraépülő gyakorlatot folytat.

Óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése, kompetenciák kialakítása az ismeret – képesség – attitűd hármas egységére helyezve a hangsúlyt. Együttnevelés az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.

A cél elérésének érdekében szakmai munkánk középpontjába a gyermekek érdekeit állítjuk, egyben magas színvonalú óvodai szolgáltatást kívánunk biztosítani.Ennek érdekében megteremtjük a nevelés optimális feltételeit, gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes légkör megteremtéséről. Mindezt az életkornak leginkább megfelelő szabad játék során, kiegészítve azt a különböző tevékenységekkel, amely a személyiségfejlesztés színtere, a tanulás, a készség- képesség fejlesztés leghatékonyabb módja.

Törekszünk arra, hogy a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek tekintetében a figyelem, kivárás, tolerancia, segítségnyújtás megjelenik a mindennapokban.

 

Küldetésünk

Alapvető küldetésünk, hogy az intézménybe járó gyermekek olyan módon nevelkedjenek, hogy alkalmasak legyenek a természeti és társadalmi környezetbevaló beilleszkedésre. Legyenek tájékozottak az őket körülvevő világról, fogékonyak az új ismeretek iránt. Közösségi magatartásuk, viselkedésük igazodjon az emberi együttélés szempontjából lényeges szabályokhoz. Szeresse a mozgást, felnőtt korára váljon életformájává az egészséges életmód, környezettudatos magatartás.

Munkánk eredményességét az bizonyítja majd, ha a gyermekek az iskolai tanulmányaik során könnyen teremtenek kapcsolatot társaikkal, felnőttekkel, képesek az együttműködésre, helyesen, választékosan beszélik anyanyelvünket, a élet kompetenciáit megfelelően tudják használni.

Cím: 4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8.
Tel/Fax: 06-42/512-920
E-mail: gyermekekhaza@netra.hu;
gyermekekhazaovoda@gmail.com

Városi cégeink