Kis István pápai prelátus lett Nyíregyháza új díszpolgára – Ünnepelt a város
Fotó: Szarka Lajos

Több helyszínen, színes programokkal készült az önkormányzat államalapító Szent István ünnepére. Az ünnepi műsornak a Váci Mihály Kulturális Központ biztosított teret, ahol a polgármesteri köszöntőt és a kenyérszentelést követően kiderült, Kis István pápai prelátus lett a város új díszpolgára, öten pedig Inczédy György Életműdíjat kaptak. Az ünnepi műsort a Cantemus kórus adta.

„Ez a nemzet mindig talpra állt”

Az ünnepélyes zászlóbehozatalt és a himnuszt követően a város polgármestere mondott ünnepi beszédet. Dr. Kovács Ferenc megfogalmazta, Szent István óta ez a nép már sok nehéz időszakot átvészelt. Csak az elmúlt században túléltünk országcsonkítást, több világégést és gazdasági világválságot, kommunizmust, szovjet megszállást. S ha többször is súlyos csapást mértek országunkra és a magyarságra a történelmi események, ez a nemzet mindig talpra állt.

A polgármester ugyanakkor államalapításunk ünnepén sem mehetett el szó nélkül a világban most zajló események, napjaink történései mellett, ám előbb az eredményeinkről ejtett néhány szót: az elmúlt egy évtized munkájáról, s arról, hogy ez a fejlődés az elmúlt két pandémiás évben is töretlen volt.

Előrelátó beruházások, fejlesztések

– Gondoljunk arra a nagyszabású útfejlesztésre, amely napjainkban is zajlik, az intézményi felújításokra, Sóstó fejlesztésére, az új munkahelyteremtő beruházásokra. Ezek mind a nyíregyháziak életkörülményeit javítják. A turizmus az egyik olyan húzóágazat, amelyben nagyon jó eredményeket értünk el az elmúlt években. Ez a vendégéjszaka-számokban és a kiérdemelt szakmai elismerések számában is megmutatkozik. Az út- és csomópontfejlesztések mind hozzájárulnak a gazdaságélénkítő beruházásokhoz, a minőségi munkahelyekhez, a jobb megélhetéshez, a fiataljaink itthon tartásához. Csakúgy, mint az oktatási, nevelési intézményeink színvonala, a parkok, kondiparkok, játszóterek nagy száma, a fiataljaink és az időseink támogatása, és még hosszasan sorolhatnánk. Most, amikor felidézzük a Szent István-i „jövőbe tekintést”, szeretném a figyelmükbe ajánlani: milyen hasznos, előrelátó döntés volt a bölcsődéink, óvodáink, iskoláink, az intézményeink energetikai felújítása. Amikor sok évvel ezelőtt elkezdtük ezt a munkát, már akkor is a minél takarékosabb üzemeltetés volt a legfőbb cél, mely ma, amikor az energiaválság foglalkoztat mindenkit, különösen visszaigazolódik.

Nehézségek, próbatételek, kihívások

A polgármester hozzátette, senki nem gondolta, hogy a világjárvány negatív hatásai után még nagyobb nehézségek jöhetnek. – Úgy tűnik, a próbatételek, a kihívások egyre csak szaporodnak. Elemi erővel hatnak azok a globális nehézségek – világgazdasági válság, energiaválság, a szomszédunkban zajló háborús konfliktus, a mérhetetlen szárazság és aszály – amelyek országunkra és a magyarságra, a nyíregyháziakra is nagy terhet rónak. Jól tudjuk, hogy nehézségek és megoldandó feladatok mindig lesznek. Ezért arra szoktam biztatni a munkatársakat, hogy minden helyzetből meg kell próbálni kihozni a lehető legtöbbet. Minden helyzetben meg kell tennünk a tőlünk telhetőt. Az ukrajnai háború kirobbanása után megalakítottunk egy humanitárius csoportot, és elkülönítettünk egy segélyalapot. Mert saját eszközeinkkel is tennünk kell a még nagyobb humanitárius katasztrófa kialakulásának elkerüléséért. A csoport kiváló együttműködésben dolgozik a kormányhivatallal, a járással és a segélyszervezetekkel. Megszerveztük a hozzánk érkező menekültek elszállásolását, az étkeztetését, óvodai, iskolai elhelyezését. Július végén egy teherautónyi gyógyszerszállítmányt küldtünk el három ukrán testvérvárosunkba.

„Amit ma teszünk, azzal a jövőt építjük”

A polgármester végül azt kérte a hallgatóságtól, hogy az ünnep után visszatérve a hétköznapok feladatai közé, tartsák meg a hitüket és az elszántságukat. – Kívánom, hogy Szent István hagyatéka adjon önöknek erőt a következő időszak kihívásaihoz. Az új kenyeret megkóstolva ne feledjék, hogy ez a magyarok kenyere, amelynek minden család asztalán ott kell lennie. Az új kenyér az új életet is jelképezi. A megszületett és születendő gyermekek pedig a jövőt. Amit ma teszünk, azzal az ő jövőjüket, a jövő Nyíregyházáját és a jövő Magyarországát építjük. Ehhez az építő munkához kívánok valamennyiüknek jó egészséget, békében, biztonságban töltött mindennapokat!

A városvezetői beszédet követően az új kenyér szentelése következett a történelmi egyházak képviselőinek részvételével, majd a Nyíregyházi Cantemus Gyermekkar adott ünnepi műsort.

Nagy érdeklődés kísérte a városi kitüntető címek átadását, az alábbiakban közöljük a színpadon elhangzott részletes méltatásokat.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése kimagasló tevékenységéért, megbecsülése és tisztelete jeléül Kis István pápai prelátus, plébános, hitoktató részére a „Nyíregyháza Város Díszpolgára” címet adományozta.

Kis István közismert és köztiszteletben álló személy városunkban, aki 62 éve végzi nagy odaadással papi hivatását. Az egri papnevelő intézetben 1960-ban fejezte be tanulmányait, ezt követően több egyházközségnél is szolgált, útja 1970-ben Kálmánházára vezette. 1986-ban pápai prelátusi címet kapott. 1989-ben érkezett Nyíregyházára a Szent Antal Plébániára. Elöljárói megbízásából ekkor kezdte el építeni a Főegyházmegyei Papi Szociális Otthont, melynek 15 évig vezetője volt. A rendszerváltást követően templomot, kollégiumot, szociális otthont építtetett városunkban. 1992-ben dr. Seregély István egri érsek megbízásából, az általa vezetett Szent Antal Plébánia lett a Szent Imre Katolikus Gimnázium alapítója és fenntartója. Építői tevékenységének koronája a Kertvárosi templom megépítése volt. Nyugdíjba vonulásáig nagy szeretettel végezte hitoktatói tevékenységét, oktatta, nevelte fiataljainkat két évtizeden keresztül. Jelenleg is aktív, misézik, gyóntat, keresztel, lelki támaszt nyújt a szociális otthon lakói számára. Élete, hite, kitartása mindannyiunk számára példaértékű, ezért méltán érdemelte ki a Nyíregyháza Város Díszpolgára kitüntetést.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése magas színvonalú tevékenységéért, megbecsülése jeléül az Inczédy György Életműdíjat 5 személy részére adományozta.

Skarbit Józsefné több mint 3 évtizede elhivatottan szolgálja a magyar óvodapedagógiát. Szakmai életútját 1982-ben óvodapedagógusként kezdte Tiszaeszláron. Folyamatosan fejlesztette szaktudását, szélesítette módszertani ismereteit a minőségi munkavégzés érdekében. 2000-ben Comenius I. tanácsadó lett. 2010-ben sikeresen pályázott a Gyermekek Háza Óvoda Intézményvezetői állásra. 2014 óta mester-mesterpedagógus és szakértő, hatékonyan segíti a tanfelügyeletben, minősítésben részt vevő pedagógusok felkészülését. Több évig a Megyei Pedagógiai Intézetben közoktatási osztályvezetőként dolgozott, aktív szerepet töltött be több képzés akkreditálásában, felnőttképzésben. Szakmai nemzetközi kapcsolatokat tart fent, előadásokat szervez és tart. A Nyíregyházi Egyetem Óvodapedagógus szakán óvodapedagógus hallgatókat tanít. Vezetőként hivatásszeretet, hitelesség, pontosság jellemzi. Magas színvonalú szakmai tudása, elhivatottsága példaértékű az óvodapedagógusok számára. 2022-ben pályázat útján újra kinevezték a Gyermekek Háza Déli Óvoda intézményvezetőjének. Áldozatos munkájával, szakmai tevékenységével méltán érdemelte ki az elismerést.

Dr. Hudákné Fábián Nóra Csilla közel négy évtizede végez példaértékű oktató-nevelő és rendezvényszervezői tevékenységet Sóstóhegyen. Igazi lokálpatrióta, szervezőkészsége, lendülete, határozottsága kiemelkedő eredményekben mutatkozik meg, amely mindig a szűkebb és tágabb környezetében élőket, a nyíregyháziakat szolgálja. 36 éve a Szabó Lőrinc Tagintézmény tanára. Az általa szervezett közkedvelt és sikeres programoknak köszönhetően sikerült egy összetartó közösséget kovácsolnia. Kiváló munkatárs, nagyfokú együttműködési készség, gyermekszeretet és odaadó segítőkészség jellemzi. Munkájának köszönhetően fantasztikus helyekre, színházi előadásokra, kerékpáros és gyalogos túrákra, többnapos erdei iskolába jutnak el tanítványai. Immár 12 éve vezeti a gyerekek és iskolák nagy megelégedésére a NYÍRVV által Szigligeten üzemeltetett Nyíregyháza város gyermektáborát. Fiatalos lendülete, aktivitása, munkája iránti lelkesedése ma is töretlen. Méltán érdemelte ki a munkatársak, a környezetében élők és a sóstóhegyiek tiszteletét és elismerését.

Racskó Andrásné a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház volt környezetvédelmi csoportvezetője. 1975-től 2022 áprilisáig dolgozott az ország egyik legnagyobb, közel ötezer főt foglalkoztató egészségügyi intézményében. Segítő-védő szakmát választott életútjának, melyen mindvégig lelkes, kitartó és hiteles maradt, ahol szakmailag folyamatosan megújult. Tizenegy éven át ápolóként segítette a betegeket a gyógyulásban. A háttérszolgáltatásban végzett munkájával 36 éven keresztül mentorálta és motiválta a munkatársakat, hallgatókat a felelősségteljes, környezettudatos munkavégzésre. Szakmai tudását, gyakorlati tapasztalatát szívesen megosztotta kórházon belül és kívül egyaránt. Cselekvően együttműködő, harmonikus kapcsolatot ápolt felügyeleti szervekkel, szakhatóságokkal, környezetvédelmi beszállítókkal, civil szervezetekkel, társintézményekkel. Nyugdíjba vonulásáig, szakma iránti alázattal, elhivatottan helyt állt. Mottója: Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! Segíteni és nem ártani itt és most! Minőség- és feladatorientált, problémamegoldó munkavégzésével, személyes példamutatásával járult hozzá ember és környezete védelméhez.

Dr. Pap Károly 1999 óta vezeti a Jósa András Oktatókórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztályát. Többek között a műtéttechnika fejlesztése, a nőgyógyászati onkológiai ellátás megszervezése és fejlesztése, a halvaszületés megyei arányainak javítása fűződik nevéhez. Szívügyének tekinti a terhesgondozás elérhetővé tételét minél szélesebb rétegek számára. Felismerve a cervix rákszűrés fontosságát, annak minden elérhető fórumon a népszerűsítésére törekszik. Kidolgozta a védőnők rákszűrésbe való bevonásának programját, szülészeti szakmavezető főorvosként a megyei szülészeti ellátás egységes, magas színvonalának biztosításán fáradozik. Már jóval az országos elfogadottság előtt bevezette és népszerűvé tette az egynapos nőgyógyászati-sebészeti ellátást. Számos külföldi tanulmányúton vett részt, Angliában egy egészségügyi menedzsertanfolyamot is elvégzett. Nagy energiákat fektet a jövő egészségügyi dolgozóinak képzésébe, kiváló kapcsolatot ápol országos szakmai intézményekkel, egyetemekkel, irányító szakmai szervekkel. Mindezek eredményeként a szülészet-nőgyógyászati osztály, a megyei nőgyógyászati ellátás, a terhesgondozás és rákszűrés országosan elismert szinten működik.

Csók István városunk első választott polgármesteréhez, Inczédy György szelleméhez méltón testesíti meg személyében és cselekedeteivel mindazt a jót, amely egy ilyen rangos kitüntetésre javasolt személytől elvárható. Csók István épületgépész, gázkészülék-szerelő mester, aki beosztott dolgozóból hamarosan a Nyíregyházi Üzemigazgatóság gázüzemi üzemvezetője lett. Itt a dolgozók életét segítő javaslatokat szerkesztett, és amennyiben lehetősége adódott, meg is valósította őket. Egész eddigi életútját a nagyfokú szakmai és emberi alázat mellett a másokra való odafigyelés jellemezte. Úgy a munkájában és munkahelyein, mint családjában és városában, továbbá nagyobb közösségekben, a nemzetben való gondolkodás és odafigyelés tették ki élete mindennapjait. Elsők között állt nemzete és városa jó ügyei mellé, ahogyan több ilyen ügyet maga is kezdeményezett. Legyen ez a lakóhely szépítése, vagy a bűnmegelőzés, a polgárőrség működése, a rászoruló honfitársaink, határon túli nemzettársaink vagy a háború elől menekülők segítése. Nyíregyházán, aki ismeri Csók Istvánt, az tudja, hogy rá mindig számítani lehet. Ha kell, akkor tanácsot ad, ha kell, akkor kétkezi munkájával segít, ha pedig arra van szükség, akkor adományt ad szívből, önzetlenül.

Kapcsolódó galéria

Államalapításunk Ünnepe 2022