Gazdasági program, változó utcanevek Nyíregyházán

Gazdasági program, változó utcanevek Nyíregyházán

Elfogadták az idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentõs nagyrendezvények támogatását, valamint arról is határoztak, hogy át kell nevezni azokat a közterületeket, amelyeket a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerekhez kapcsolódó személyekrõl neveztek el.

 

Nem változik az ár

 

Az elsõ napirendi pontok között módosították az E.ON Csoport, az önkormányzat, illetve a Nyírtávhõ közötti hosszú távú keretszerzõdést. Erre azért volt szükség, mert július elsejével a nyíregyházi hõerõmûvet már nem az E.ON, hanem a Veolia Energia Magyarország Zrt. üzemelteti. A megállapodás a távhõt használókra nincs kihatással, és az árak sem változnak.

 

Az utánpótlásért

 

Aktualizálni kellett a már létezõ megállapodást a város felnõttcsapataival. A Nyíregyházi Sportcentrum, valamint a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. önálló gazdasági társaságként mûködik ezután is, viszont a jövõben szorosabb lesz a szakmai együttmûködés. Ennek értelmében a Bozsik József Labdarúgó Akadémia vezetõjének személyét a jövõben a Nyíregyháza Spartacus FC javasolja. A cél, hogy a gyerekek már kezdetektõl fogva olyan szemlélettel találkozzanak, ami megteremti a zökkenõmentes átjárhatóság feltételét az utánpótlás- és a felnõttcsapat között. A mostani változtatás segít abban is, hogy a TAO programban részt vehessen az újonnan megalapított, közösen birtokolt gazdasági társaság, ami segíti az utánpótlás-fejlesztést és Nyíregyháza sportinfrastruktúrájának fejlesztését.

 

Több a mûszaki mentés mint a tûz

 

A közgyûlésen beszámolt elmúlt évi tevékenységérõl a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervezeti elemeként mûködõ Nyíregyházi Hivatásos Tûzoltó­parancs­nokság. Toldi András, tû. százados, tûzoltóparancsnok elmondta: Nyíregyháza város közigazgatási területérõl összesen 559 riasztást kaptak, melybõl közel háromszáz mûszaki mentés, 260 tûzeset volt. Sajnos még ma is sok a téves jelzés, de a szándékos megtévesztés is elõfordul. Az is elhangzott, hogy kiváló az együttmûködés a város és a városüzemeltetést végzõ gazdasági társaság vezetésével, minden közös tevékenységet igénylõ eseményben gyorsan és hatékonyan tudnak beavatkozni, illetve érdemi, megnyugtató döntést hozni, és nagy hangsúlyt fektetnek a prevencióra. A katasztrófavédelmi megbízottak tavaly 58 alkalommal hajtottak végre olyan ellenõrzést, illetve folytattak le olyan eljárást, mely a lakosság élet- és vagyonbiztonságának javítására, a közbiztonság fenntartására irányult. Mindennapi tevékenységük során folyamatos munkakapcsolatot tartanak az önkormányzatokkal, az önkéntes tûzoltó egyesületekkel, illetve az önkormányzati tûzoltóságokkal, a vízügyi igazgatósággal, a rendvédelmi társszervekkel, a települési polgárõr egyesületekkel, a mentõszolgálattal, a karitatív szervezetekkel, az illetékességi területükön lévõ veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek vezetõivel is.

 

Gazdasági program: munkahelyteremtéstõl a vonzó városképig

 

Elfogadták az önkormányzat 2015–2019. közötti gazdasági programját, amelyben célként jelölik meg további tõkeerõs befektetõi kör idevonzását, a város lakosságmegtartó erejének megerõsítését, valamint kiemelt területként a turizmus fejlesztését. Dr. Kovács Ferenc polgármester az elõterjesztéshez elmondta: a tervezett idõszakra szóló koncepció pénzügyi alapja az európai uniós terület- és településfejlesztési operatív program 24,63 milliárd forint összegû címzett kerete, valamint a város számít az ágazati programok majdani pályázati támogatásaira is. Az elképzelések megvalósítását segíti egy korábban elfogadott, fejlesztési irányelveket tartalmazó koncepció, mely konkrét beruházási terveket tartalmaz.

 

Tisztábban tervezhetünk

 

Dr. Kovács Ferenc kifejtette: – Az elõzõ négy évre szóló gazdasági program megalkotásakor alapelvként határoztuk meg, hogy a ciklusra szóló gazdasági program valós kiindulási pontokra stabilan épüljön, a benne megfogalmazott prioritások összhangban legyenek a város gazdasági teljesítõképességével, a fejlesztési elképzelések pedig az itt élõk valós igényeivel. Az önkormányzat akkori súlyos pénzügyi helyzete, a tetemes adósságállomány a programalkotáskor szerénységre intett bennünket. Most elmondhatjuk, hogy egyrészt saját racionalizálási döntéseink következetes végrehajtásának, valamint az állam adósságkonszolidációjának eredményeként stabil pénzügyi helyzetben kezdhetjük el az új önkormányzati ciklust, alkothatjuk meg közös programunkat.
A további munkahelyteremtés, a foglalkoztatás javítása, a gyógyhellyé nyilvánított sóstógyógyfürdõi városrész idegenforgalmi fejlesztése, a vonzó települési környezet kialakítása és a közszolgáltatások színvonalának emelése a legfontosabb sarokpontjai a programnak.

 

Ipari park(ok)

 

Ebben szerepel egy új ipari park kialakítása a LEGO gyár környezetében, a 36-os és a 38-as utat az M3-as autópályához csatlakoztató, már épülõ nyugati elkerülõ út mentén. A meglévõ ipari parkot is bõvítik, és a projektlista tervei között szerepel egy innovációs kutatóközpont létrehozása is.

 

Fejlesztendõ turisztika, szállodával

 

Sóstógyógyfürdõn gyógy- és rekreációs szállodát terveznek építeni 100–120 szobával, a hotel négycsillagos lenne és lehetõleg egy nemzetközi szállodalánc professzionális üzemeltetésében mûködne. A szálloda kapcsolódna a gyógyászati feladatokat is ellátó élményfürdõhöz, amelyet éppen most fejlesztenek tovább 380 millió forintos költséggel. Négycsillagos kemping létesítését is tervezik az üdülõhelyen. Épülne továbbá egy komplex szolgáltatást nyújtó turisztikai fogadócentrum, és szó van arról is, hogy a Nyíregyházi Állatparkban egy újabb, Európában is egyedülálló turisztikai attrakciót hozzanak létre.

[REKLAM]

Bõvítenék az óvodák számát is

 

Óvodai kapacitásbõvítésrõl is szó esett a közgyûlésen. Az önkormányzat két új óvoda létesítésére adott be pályázatot, amelybõl az egyik a Jósa András Oktatókórház területén, a másik pedig a Bánki Donát Szakközépiskola Törpe utca felõli részén épülne. Ezeket egyenként három 25 férõhelyes csoportszobával és a szükséges kiszolgáló-létesítményekkel tervezik. A pályázat összköltsége meghaladja a 480 millió forintot, pozitív elbírálás esetén ebbõl a támogatás 300 millió. A projekt terhére két, már meglévõ óvoda környezetrendezési munkálatait is elvégeznék.

 

Egymilliárd felújításra, fejlesztésre

 

A napirend tárgyalásakor dr. Kovács Ferenc polgármester arról is tájékoztatta a testület tagjait, hogy az óvodai férõhelyek további bõvítésére is szükség lesz, hiszen a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény 2015. szeptember 1. napjától hatályossá váló rendelkezése szerint, hároméves kortól kötelezõ az óvodai nevelésben való részvétel. Hozzátette: az idén, az óvodai kapacitás további bõvítésére, az önkormányzati nevelési intézmények fejlesztésére és felújítására egymilliárd forintot fordít majd a helyhatóság.

 

Javuló bûnügyi statisztikák

 

Beszámolót hallgattak meg a képviselõk Nyíregyháza közbiztonságának helyzetérõl is. A városi rendõrkapitányság területén – a megyeihez hasonlóan – jelentõsen, 9,17 százalékkal, 4864-rõl 4418-ra csökkent a regisztrált bûncselekmények száma. A felderítési eredményesség is jó, Nyíregyháza például olyan nagyvárosokat is megelõz, mint Gyõr, Miskolc vagy Szeged. A pozitív eredmények – Tarcsa Csaba megyei rendõrfõkapitány szerint – annak is betudhatók, hogy a rendõrség nyitott a lakosság, a civil szervezetek felé, valamint nagyon jó kapcsolatot ápol Nyíregyháza önkormányzatával.
– A megyei rendõrfõkapitány elégedett a rendõrség munkájával – nyilatkozta a Nyíregyházi Televíziónak. – A városban is megfigyelhetõ az a tendencia, amely a megye egész területén: a csökkenõ bûncselekményszám mellett nõtt az eredményesség. Gyakorlatilag minden mutatóban javulás figyelhetõ meg. Ez persze nemcsak a számokban tükrözõdik, hanem ezáltal biztonságosabb lett Nyíregyháza, így az itt élõk biztonságérzete is javult. Ez nem csupán a rendõrség dicsõsége, e mögött nagyon komoly összefogás van. Jól mûködõ polgárõr szervezet van a megyeszékhelyen, és az önkormányzat részérõl is minden segítséget és támogatást megkaptunk, így az együttmûködés gyümölcsözõ lett.

 

Elismerésre méltó munka

 

Dr. Kovács Ferenc polgármester csakúgy, mint a hozzászóló képviselõk többsége, elismerõen nyilatkozott a rendõrség Nyíregyházán végzett munkájáról. Kérte a parancsnokokat, hogy a dicséretet tolmácsolják kollégáik felé. Bár megjegyezte, hogy van még teendõ bõven, hiszen a közterületi, az ifjúsági és a közlekedési bûncselekmények számában is szeretnének további javulást elérni, nem is beszélve a vandalizmus visszaszorításáról. A polgármester nyomatékosította, hogy továbbra is minden segítséget megadnak a rendõrség munkájához a közbiztonság javítása érdekében. Dr. Kovács Ferenc külön köszönetét fejezte ki dr. Tarcsa Csaba tábornok, leköszönõ megyei rendõrfõkapitánynak, hogy az önkormányzat javaslatára nyitott volt, él és mûködik a helyhatósággal kötött megállapodásban rögzített látható rendõrség, és a szórakozóhelyek környékén a megerõsített hétvégi szolgálat is. A városvezetõ úgy véli, hogy ezek az eredmények a rendõrség presztízsének is jót tettek, hiszen ezáltal pozitívabb és jobb a kapcsolat a városlakókkal.

 

Gördülékenyebb tömegközlekedés

 

A közgyûlésen beszámolt elmúlt évi tevékenységérõl a Szabolcs Volán Zrt. is. Ezt az is szükségessé tette, hogy a közösségi közlekedés átalakítására vonatkozó kormányzati döntést követõen az Észak-magyarországi régióba tartozó társaságok tulajdonosai döntöttek a Borsod Volán Zrt., a Hajdú Volán Zrt. és a Szabolcs Volán Zrt. integrálásáról, beolvadásáról az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-be, mely 2015. január 15-én megtörtént. 2014-ben a Szabolcs Volán Zrt. az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítást Nyíregyházán az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerzõdésben foglaltak szerint folyamatosan teljesítette, rendkívüli esemény ezt nem akadályozta. A napirendhez kapcsolódva több képviselõi jelzés is érkezett. A polgármesterrel egyetértve azt kérték a városatyák az új társaság vezetésétõl, hogy találjanak megoldást a régen húzódó problémára, mely a helyi és a helyközi járatok átjárhatóságát tenné lehetõvé a város határain belül. Az is felmerült, hogy a jövõben nem kell tartani attól, hogy nem lesz elegendõ busz Nyíregyházán, hiszen a három társaság összeolvadásával, bármikor tudnak megfelelõ méretû jármûveket átcsoportosítani, költségnövekedés nélkül is.

 

Újabb körforgalom épül

 

A közgyûlés áldását adta arra, hogy az önkormányzat tulajdonában lévõ területen a LEGO játék­elem­gyárhoz vezetõ bekötõút és a 36. számú fõút „T” csomópontját, körforgalommá alakítsák át. A fejlesztés a nyugati elkerülõ út második ütemének része, mely nemrégiben kezdõdött el. A 4,5 kilométer hosszú elkerülõ elsõ, 2,2 kilométeres szakaszát tavaly októberben adták át a forgalomnak, a most épülõ útrésszel együtt az új 338-as fõút az M3 autópálya és a Nyíregyházát Tiszavasvárival összekötõ 36-os fõút között teremt kapcsolatot.
A beruházás során a fõút polyákbokori csatlakozásánál csomópontot, a rókabokori csatlakozásánál, valamint az elkerülõ végén körforgalmat alakítanak ki.

 

Kötelezõ utcanév-változtatások

 

Napirendre került az utcanevek átkeresztelése is. Erre egy 2013-ban hatályba lépett törvény kötelezi az önkormányzatokat, miszerint közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett.
A jogszabályi rendelkezések alapján az alábbi közterületek elnevezését változtatják meg a következõkre: Alpári Gyula utcából Háromszék utca; Császy László utcából Galánta utca; Darvas József utcából Geduly Henrik utca; Károlyi Mihály utcából Vandlik Márton utca; Mosolygó Antal utcából Meskó Pál utca; Pálfi Ernõ utcából Bencs László utca; Rajk László utcából Nyitra utca; Ságvári Endre utcából Zágráb utca; Sziklai Sándor utcából Csáktornya utca; Úttörõ utcából Templom utca; Vöröscsillagtanya – megszûnik az elnevezés, Csillagfény utcai lakcím kerül az itt élõk irataiba; Zalka Máté utcából Czuczor Gergely utca.

 

Nem jelent terhet a magánszemélyeknek

 

Az önkormányzat több esetben kért állásfoglalást a Magyar Tudományos Akadémiától, de a szervezet minden esetben a változtatás mellett döntött. A változtatással járó adminisztratív terhek csak részben érintik az utca lakóit. A lakcímkártyákat ingyen cserélik és a cégbíróságon is illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a változást, de az esetleges ügyvédi költségek – társasági szerzõdés módosítása esetén – a vállalkozásokat terhelik, és szintén az õ költségük az új bélyegzõ készítése is.