Pályázati felhívás önszerveződő közösségek számára

 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága tájékoztatja a Nyíregyháza város közigazgatási területén székhellyel rendelkező, illetve tevékenységét ezen a területen kifejtő –bíróság által – nyilvántartásba vett önszerveződő közösségeket, hogy 2022. november 10-ig pályázatot nyújthatnak be rendkívüli pénzügyi támogatás iránt. 

Támogatás célja: A generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolításának elősegítése

Pályázatot nyújthat be: szociális és egészségügyi tevékenységet folytató önszerveződő közösség: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a politikai tevékenységet folytató szervezetet, a biztosító egyesületet, az egyházat) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel létrejött alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

Támogatás nem igényelhető: ingatlan vásárlásához, építéshez, gépkocsi vásárláshoz, természetbeni juttatások közül vásárlási utalványra, ajándékutalványra, egyszeri pénzbeli segélyre.

A pályázattal kapcsolatos tudnivalókat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV. 29.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

A pályázatot a Pályázati adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával, egy példányban kell eljuttatni a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság (4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. – Szociális és Köznevelési Osztály titkársága) címére.

A pályázati adatlap és pályázati felhívás a Szociális és Köznevelési Osztály titkárságán vehető át, vagy letölthető a www.nyiregyhaza.hu honlapról.

Valamennyi szervezet csak egy program megvalósítására nyújthatja be pályázatát.

A pályázat keretében kizárólag a 2022. december 31. napjáig megvalósuló programok, rendezvények lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozására benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Szociális és Köznevelési Osztály munkatársától, Nyirkos Mária ügyintézőtől, a 42/524-585-ös melléken kérhető.

Pályázati keretösszeg: 7.500.000 Ft, - azaz hétmillió ötszázezer forint.

Az önkormányzat az önszerveződő közösségek részére a támogatást a 2021. évi költségvetésből biztosított pénzügyi alapból (Szociális és Egészségügyi Alapból) finanszírozza.

Elszámolható költségek: Megrendezésre kerülő programokhoz, rendezvényekhez kapcsolódó kiadások.

El nem számolható költségek: ingatlan vásárlásának, építésének, gépkocsi vásárlásának költségei, természetbeni juttatások közül vásárlási utalvány, ajándékutalvány, egyszeri pénzbeli segély.

 

Az elnyerhető költségvetési támogatás alsó és felső határa: 30.000 Ft-tól 400 000 Ft-ig.

Támogatás folyósítása: A támogatás egy összegben a Támogatási Szerződés megkötésétől számított 10 napon belül a támogatott szervezet részére kiutalásra kerül.

Támogatás intenzitása: A megítélt támogatási összeg 100%-a. A támogató saját forrás meglétét nem írja elő.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 10.

Hiányosan benyújtott pályázat esetén a hiánypótlási felhívást a kézbesítéstől számított 5 napon belül kell teljesíteni. A mennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás ellenére sem teljesíti, a pályázat elutasításra kerül.

A határidő után benyújtott pályázatokat nem bíráljuk el, azokat visszaküldjük.

A pályázatok elbírálását a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság indoklással ellátott javaslata alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése végzi.

Támogatás intenzitása: A megítélt támogatási összeg 100%-a. A támogató saját forrás meglétét nem írja elő.