Hirdetmény a Nyíregyházi Tankerületi Központ illetékességi területén működő  általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról
Fotó: Illusztráció

A Nyíregyházi Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7) bekezdése alapján, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 22.§ (1) bekezdése alapján jelen hirdetményben teszi közzé az általános iskolai beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét.

 

A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII.29.) BM rendelet 8.§. alapján az általános iskola 1. évfolyamára történő beiratkozás ideje a 2023/2024 tanévre: 2023. április 20. (csütörtök) 8:00-18:00 óra 2023. április 21. (péntek) 8:00 – 16:00 óra.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. A korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermeket a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.   

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a tankerületi központ végleges határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.   

Magyar állampolgár tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell jelenteni a 2011. évi CXC. törvény 91. § (2) szerint az Oktatási Hivatalnak.         

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású; ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja; ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat. A fentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de felhívjuk a figyelmet a szülők által 2023. április 05-étól megtehető előzetes, KRÉTA rendszerben történő online előzetes jelentkezés lehetőségére, és annak hasznosságára, hiszen ezáltal rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

Az EMMI rendelet 23.§ (3) bekezdése, továbbá 83.§(1) és (3) bekezdése értelmében az iskola igazgatója az iskolai felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy kérelmet elutasító döntést hoz. A döntést írásba kell foglalni, és azt írásban kell közölni – kiskorú tanuló esetén – a szülővel.

Az Nkt. 37.§ (2) bekezdése alapján az iskola döntése ellen a szülőa közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül a tanuló érdekében eljárást indíthat.

Az Nkt. 37.§ (3) bekezdésének b) pontja alapján a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

A Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában lévő általános iskolák esetében a jogorvoslatra vonatkozó kérelmet a Nyíregyházi Tankerületi Központhoz (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b) kell benyújtani.