Augusztus 20-ai ünnepség a Szabadtéri Színpadon – Majd tűzijáték a főtéren
Augusztus 20-ai ünnepség a Szabadtéri Színpadon – Majd tűzijáték a főtéren

A tavalyihoz hasonlóan, idén is a Rózsakert Szabadtéri Színpadon tartották meg Nyíregyházán az államalapítás ünnepét és átadták a Nyíregyháza Díszpolgára címet valamint az életműdíjakat.

- Az államalapítás ünnepe minden évben arra késztet, hogy megvizsgáljuk, átgondoljuk országunk, s benne városunk életét, fejlődését, erőfeszítéseit. Most ezt, sajnos a világjárvány árnyékában kell megtennünk. Nehéz másfél éven vagyunk túl, és nem tagadhatjuk, hogy túl sok volt a veszteség, a próbatétel, és még több az erőfeszítés.

Ezért elsőként szeretném kifejezni elismerésemet és köszönetem mindenkinek, akinek része volt abban, hogy városunk működése, a szolgáltatások, az itt élők ellátása, a gyermekek tanítása folyamatos legyen. Köszönet azért, hogy önök, a nyíregyháziak szabálykövetőek voltak, és mindenki ott segített, ahol tudott…

Nagyon örülök, hogy hála a magas átoltottságnak, ma már szabadon, szabadabban élhetünk és mozoghatunk. A turizmus is beindult, és sokan érdeklődnek a rendezvényeink iránt. Remélem, hogy ez így is marad, és nem lesz már szükség komoly korlátozásokra. Kívánom, hogy a mai este a tiszteletadás mellett az ünnepről szóljon, hiszen Magyarország születésnapját ünnepeljük. Bízom benne, hogy a műsor, és az esti tűzijáték is segít majd ebben – mondta el ünnepi beszédében dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése kimagasló tevékenységéért, megbecsülése és tisztelete jeléül a Nyíregyháza Város Díszpolgára kitüntetést adományozta Dr. Benkő Tibor Honvédelmi Miniszter Úr részére.

Dr. Benkő Tibor Nyíregyházán született. Tanulmányait a Kossuth Lajos Katonai Főiskola, rakéta és tábori tüzér szakán, a Kalinyin Tüzér Akadémián (Leningrádban), az Army War College-ban (USA), a Szent István Egyetemen, és a ZMNE (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyem) Kossuth Lajos Hadtudományi Karán végezte, ahol doktori címet szerzett . Szolgálatát Kiskunhalason kezdte, később 2001-től Debrecenben a Bocskai István Lövészdandár parancsnokaként teljesített szolgálatot. Ezt követően Székesfehérváron a Szárazföldi Parancsnokságon, majd a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságán látott el parancsnoki feladatokat. 2010-18. között a Honvéd Vezérkar főnöke, ma Honvédelmi Miniszter.  Dr. Benkő Tibor sohasem szakadt el szülővárosától Nyíregyházától, dandárparancsnokként és Vezérkari Főnökként is rendszeres támogatója volt a nyíregyházi Huszártalálkozóknak. Az évek során hathatós támogatásával és munkásságával elősegítette a Magyar Honvédség és Nyíregyháza Város vezetése közötti kapcsolat fejlődését, folytonos erősödését. 2014 után a Bocskai Lövészdandár rendszeres szereplője volt városunk jelesebb eseményeinek és rendezvényeinek. Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszternek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy igen hosszú szünet után a katonaság visszatért a városunkba, a vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred megalakulásával. Ez évben pedig mintegy pilot-projektként miniszter úr segítségével újra elindulhat Nyíregyházán, a régen megszűnt Honvéd Kollégiumi képzés is. Dr. Benkő Tibor Miniszter Úr mindig elkötelezett maradt szülővárosához, amit tetteivel, segítségnyújtásával is bizonyított!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése magas színvonalú tevékenységéért, megbecsülése jeléül az Inczédy György Életmű-díjat 5 személy részére adományozta.

Prof. Dr. Kerekes Benedek mezőgazdasági gépészmérnök, 43 éve él Nyíregyházán. 41 éves, magas szintű felsőoktatási tevékenysége nagyrészt a Nyíregyházi Egyetemhez (és jogelődjéhez) kötődik. Pályáját Gödöllőn kezdte egyetemi oktatóként. 1979-ben „Summa Cum Laude” minősítéssel doktori fokozatot szerzett agrárműszaki tudományból. 1978-ban Nyíregyházára költözött. Néhány évig fejlesztőmérnökként dolgozott, majd 1986-ban kinevezték főiskolai adjunktusnak. 1989-ben főiskolai docens, majd 1991-ben az intézményben tudományos főigazgató-helyettesi feladatokat látott el. 1998-ban habilitált műszaki tudományokból, ezt követően egyetemi tanári kinevezést kapott a jogelőd GATE Mezőgazdasági Főiskolai Karon. Több cikluson át volt tudományos főigazgató-helyettes, majd dékán-helyettes, továbbá kutatásszervezői főigazgató. Emellett mintegy 20 évig tanszékvezetői feladatokat is ellátott. Részt vett számos alapképzési szak tantervének kidolgozásában, szakmérnöki kurzusok indításában. Több sikeres tudományos kutatási és fejlesztési projekt vezetője és résztvevője volt. Tizenhét évig állt az intézmény tudományos tanácsának élén. 2021. januárjában nyugállományba vonult, ekkor kapta meg a „Professor Emeritus” kitüntető címet. A több évtizedes kimagasló felsőoktatási, kutatási és vezetői tevékenységével jelentősen hozzájárult Nyíregyháza város fejlődéséhez, felemelkedéséhez, hazai és nemzetközi hírnevének gyarapításához.

Máté Zoltán 30 éve pedagógusként végzi munkáját nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel. Korábban a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, most a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium magyar történelem szakos tanára. 20 évig volt osztályfőnök, 10 évig igazgató-helyettes. Pedagógusként az oktatás mellett a nevelést is nagyon fontosnak tartja. Szakmai felkészültsége, egyénisége, tudatos pedagógiai tevékenysége révén az intézmény meghatározó személyisége lett, 20 éven át Tanóra címmel vezetett ismeretterjesztő televíziós műsort, élő történelemórákat. Évekig volt a Rákóczi Szövetség városi elnöke. Kezdeményezésére avatták fel a Trianon emléktáblát és nyilvánították a Rákóczi utcai utcajelző táblát Rákóczi emléktáblává. Felsőfokú idegenvezetőként minden évben idegenvezetője a csíksomlyói búcsúra a Karitász által szervezett zarándoklatoknak. Emellett önkéntesként több ízben volt programszervezője, idegenvezetője a Böjte Csaba által vezetett Szent Ferenc Alapítvány Nyíregyházán nyaraló gyermekeinek.

Polgári Erika Sajószentpéteren született, Kazincbarcikán nőtt fel, és több mint 30 éve nyíregyházi lakos. 2011-ben megalapította a nyíregyházi székhelyű Natur Comfort Kft-t, mely rövid idő alatt emberek tízezreinek segített olyan készítményekkel, melyek jellemzően Magyarországon termesztett gyógynövényekből készülnek. A cég működtetésével számos munkahelyet teremtett Nyíregyházán, melyre saját idejét nem sajnálva tanította be leendő munkatársait. Sokaknak lehetőséget biztosított a tanulásra és a visszatérésre a munka világába. Munkatársaival nagyon jó kapcsolatot alakított ki, akik mindig nagy tisztelettel és szeretettel beszélnek róla. Polgári Erika által a cég rendszeresen támogatja többek között a nyíregyházi kosárlabda csapatot, az Állatbarát Alapítványt, és a Vöröskereszt Anyaotthon dolgozóit. Mind munkájával, mind társadalmi szerepvállalásaival számtalanszor bizonyította és bizonyítja a város iránti elkötelezettségét.

Prof. dr. Takács Péter akadémiai doktor 1965-ben szerzett diplomát a debreceni KLTE Bölcsésztudományi Karának magyar-történelem szakán. A nyírbátori Báthory István Gimnáziumban kapott tanári kinevezést, ahol 1968 szeptemberéig tanított. Ezt követően 1971-ig a Magyar Rádió Nyíregyházi Stúdiójának riportereként dolgozott, majd a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola tanársegédjeként. 1976-ban védte meg bölcsészdoktori értekezését, 1982-ben kandidátusi fokozatot szerzett. Adjunktusként, majd docensként, főiskolai tanárként tanított a Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén. Számos történetkutatásban vett részt. Földolgozta a Himnusz keletkezéstörténetét. Része volt a Kölcsey Társaság megszervezésében és éveken át a társaság ügyvezető elnökhelyettese volt. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Történelmi intézetének docensi állását is elnyerte. Hat évig volt a Segédtudományi Tanszék tanszékvezetője. 1990-ben egyik kezdeményezője volt a Periférián Alapítvány létrehozásának, melynek hosszú éveken át elnöke, majd titkára volt. Diákjai, hallgatói katonás, szigorú, korrekt, a jó humort sem nélkülöző, konzervatív szemléletű oktatónak tartották. „A Nagy Öreg”-nek becézték. Egy pár évig a politika területén is jelen volt, viszont 1998-tól inkább történészi és oktatói tevékenységet végez. Életét a nagy példakép, Kölcsey Ferenc eszmeisége kíséri. Hűség a nemzethez, harcos kiállás a szülőföldért, az ország perifériáján élő emberek boldogulásáért, a demokratikus közélet megteremtéséért.

Vasváry Zoltánné pedagógus, a Kis Vakond tábor, valamint Tanoda alapítója. Célul tűzte ki a kisiskolások képességének, tehetségének kibontakozásának segítését, és a hátrányos helyzetben lévő gyermekek felzárkóztatását tanulótársaikhoz. A tábor 1991. decemberében alakult meg Kis Vakond Matematika Tanodája néven. Vasváry Zoltánné és férje tanári múltja, munkássága alapozta meg a tábor beüzemelését. Céljuk, hogy a náluk töltött idő minden percében minden gyermek érezze jól magát, és életre szóló élményekkel térjen haza. A családias hangulat érzékelhető már a sóstógyógyfürdői táborba való belépéstől annak végéig. Vasváry Zoltánné szakmai felkészültségének, töretlen pedagógusi munkájának köszönhetően a Tanodát 3. alkalommal Akkreditált Kiváló Tehetségponttá nyilvánították. A VOSZ 2017-ben az Év Gyermektábora kitüntetést adományozta a Kis Vakond Tábornak. 30 évnyi működés után napjainkban a Kis Vakond Tanoda a városhoz, a településhez kötődően intézményesült oktatóbázis szerepét tölti be. Vasváry Zoltánné kiemelkedő szakmai tevékenységével jelentősen hozzájárult városunk hírnevének öregbítéséhez, kitartásának köszönhetően értéket és maradandót alkotott.

Sikerült a Nyírség Táncegyüttes rekordkísérlete

722 érvényes videó érkezett a Nyírség Táncegyüttes online rekordkísérletére, ennek eredményét is az ünnepségen hirdették ki, de előtte a közönség megtekinthetett egy magyar verbunkot az együttestől.

Tűzijáték a Kossuth téren

Miután véget ért az ünnepség a Rózsakert Szabadtéri Színpadon, a Kossuth téren folytatódott a tűzijátékkal.

További részletekről hétfőn olvashatnak oldalunkon.

Kapcsolódó galéria

Államalapításunk ünnepe 2021