Tájékoztató a 2016. évi óvodai felvétel eljárásrendjéről

Tisztelt Szülők!

Az óvodai felvétel eljárásával kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket, melynek szükségességét a vonatkozó törvényi előírások indokolják.

1.) Életkori szabályok

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. Ez a kötelezettség idén azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2013. szeptember 1. előtt születtek. Az ezt követően született gyermekek felvételt nyerhetnek, vagy maradhatnak a bölcsődében is, otthon is nevelhetők, de óvodába is jelentkezhetnek.

A kötelezettség teljesítéséért a szülő felelős, a nem teljesítés szabálysértésnek minősül.
Az Nkt. 8. § (5) bekezdése szerint a gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az 5. életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti. A családi napközik 2016. december 31-éig láthatják el ezt a feladatot, ugyanis 2017. január 1-jével a jelenlegi formájukban megszűnnek, illetve át kell alakulniuk.

Ha a felvételi körzetben minden hároméves, illetve annál idősebb gyermek óvodai felvétele teljesíthető, akkor már két és fél éves kortól járhat a gyermek óvodába.

2.) Felmentési szabályok

A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat az óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A szülő a felmentés iránti kérelmét a beiratkozás kezdő napjáig nyújthatja be. A felmentéssel kapcsolatos döntési hatáskör önkormányzati óvodák esetén a jegyzőnél, az egyházi és a magánfenntartású óvodák esetén a fenntartónál van, így az eljárást megindító kérelmet is ennek megfelelően kell benyújtani.

3.) Külföldön történő óvodába járáshoz kapcsolódó szabályok

Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettséget külföldön fogja teljesíti, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírása alapján a szülő köteles erről előzetesen, a beiratkozás idejének utolsó  határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

4.) A jelentkezés rendje

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet az irányadó.
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákba a 2016/2017. nevelési évre 2016. április 25-26-án lehet jelentkezni 7:30 órától 18:00 óráig. Az óvodai jelentkezéshez jelentkezési lapot szükséges kitölteni, amelyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a varoshaza.nyiregyhaza honlapról.

A szülőknek a 34 önkormányzati fenntartású óvoda/tagóvoda közül három óvodát van lehetőségük megjelölni a jelentkezési lapon. A három megjelölt óvoda egyben a jelentkezési szándék sorrendjét is tükrözi.

A jelentkezési lapot az első helyen megjelölt óvodában kell leadni legkésőbb 2016. április 26-áig. A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó óvodai felvételi igényt is be kell jelenteni. Az önkormányzati fenntartású óvodák listája és körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodában, illetve letölthető a varoshaza.nyiregyhaza honlapról.

Az óvodában kitöltött jelentkezési lap nem jelenti egyben az óvodába történő felvételt is. A gyermek óvodai elhelyezésekor – a várható túljelentkezés miatt – nem tudunk biztosítékot vállalni arra, hogy minden esetben az Önök által elsőként megjelölt intézménybe tudjuk majd elhelyezni gyermeküket.
A kötelező felvételt biztosító óvoda csak azt a gyermeket köteles felvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg a szülője dolgozik.

A gyermekek felvételéről a jelentkezés utolsó határnapját követő 21 napon belül hoz döntést az érintett intézmény vezetője, melyről írásban értesítik a szülőt. Amennyiben a szülő a jelentkezési lapon megadta az elektronikus elérhetőségét, a gyermeke felvételéről, illetve elutasításáról ilyen módon is értesítést kaphat.

5.) Jogorvoslati lehetőség

A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a gyermek szülője/törvényes képviselője Nyíregyháza Megyei Jogú Város jegyzőjének címzett, de az érintett óvodának átadott jogorvoslati kérelmet nyújthat be.
A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, illetve az óvodai felvétellel kapcsolatos érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem esetében.

6.) A felvett gyermek beíratása

A döntés értesítéséről szóló levélben megjelölt időpontban történik a beiratkozás. A beiratkozáskor be kell mutatni

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát; a gyermek TAJ kártyáját,

– a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolását, vagy az oltási kiskönyv erre vonatkozó másolatát,

– nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolni kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarországon,

– elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentumot,

– a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvéleményt, orvosi igazolást, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatát,

– amennyiben rendelkezik egyéb kedvezményre jogosító dokumentummal (rendszeres gyermekvédelmi támogatás, tartós betegség, többgyermekes igazolás, hátrányos helyzetről szóló határozat), kérjük hozza magával ezen dokumentumokat is.

7.) Az óvodai csoportba osztás

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról – a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az óvodavezető dönt.

8.) A nevelési év időtartama

A nevelési év első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök), utolsó napja: 2017. augusztus 31. A 2016/2017. nevelési évre felvételt nyert gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

9.) Sajátos nevelési igényű gyermekek

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek nevelésére az alapító okiratuk szerint jogosultak óvodáink. Az SNI-s gyermekek óvodába való felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. Javasoljuk, hogy ebben az esetben a szülő az érintett óvodavezetővel konzultáljon arról, hogy gyermeke nevelése, fejlődése szempontjából melyik óvoda lenne a legalkalmasabb.

10.) További információk

A fentieken túl az óvodák vezetői, valamint az önkormányzat Szociális és Köznevelési Osztályán tudnak tájékoztatást adni telefonon (42/524-524), illetve előre egyeztetett időpontban személyesen is. Az önkormányzati fenntartású óvodák listája és elérhetőségei letölthetők a varoshaza.nyiregyhaza honlapról.

Nyíregyháza, 2016. március 22.

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző