Pályázati felhívás a Hotel Sóstó Turistaszálló és Kemping üzemeltetésére – Részletek itt!

Pályázati felhívás a Hotel Sóstó Turistaszálló és Kemping üzemeltetésére – Részletek itt!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyíltkörű pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel határozott időre, öt éves időtartamra bérbe adja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában 15057-15065 hrsz-ok alatt nyilvántartott, 33014 m2 területen álló 4400 Nyíregyháza, Sóstói u 76. szám alatti „Hotel Sóstó Turistaszálló és Kemping” kivett sporttelep (15057), kivett táborhely (15065), kivett üdülőépület, udvar (15098-15064), megnevezésű ingatlanát, valamint annak felszerelési és berendezési tárgyait a megtekintéskori állapotban.

A bérbeadás fontosabb feltételei:

A bérleti díj 1.000.000 – Ft + ÁFA/hó, mely havonta, előre kell megfizetni. A bérleti díjat a bérbeadó által kiállított számla ellenében átutalással kell kiegyenlíteni.

A közüzemi díjakat a bérlő fizeti. A bérleti díj fizetése mellett a leendő bérlőt terhelik a helyiség fenntartásával, a tevékenység folytatásával kapcsolatosan felmerülő közüzemi költségek, melyeket az esedékesség időpontjában köteles az illetékes szolgáltató felé kiegyenlíteni. Bérlő köteles a közművek üzemeltetőivel saját nevére szóló közüzemi szerződést kötni.

A pályázatok benyújtásának határideje:

2020. augusztus 18. 1000 óra

A pályázatok benyújtásának módja és helye:

A pályázatokat zárt borítékban „Hotel Sóstó Turistaszálló és Kemping” megjelöléssel nyújthatók be a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz.)

Pályázati ajánlatok bontása:

2020. augusztus 19. 1015 óra

A pályázatok bontására zárt körben a Hivatal munkatársaiból álló értékelő bizottság jelenlétében, a kiíró hivatalos helyiségében történik a fenti címen.

A pályázatok elbírálásának határideje:

2020. augusztus 19. 11.00

A versenytárgyalás a borítékolt pályázatok bontásával kezdődik, melyek lényeges tartalmát a tárgyalásvezető a jelenlévőkkel ismerteti.

A tárgyalásvezető megvizsgálja a beérkezett ajánlatok érvényességét, pályázati kiírásnak való megfelelősségét. A tárgyalásvezető ezt követően megállapítja, hogy milyen sorrend alakult ki a pályázatok alapján, azaz melyik a kiíró számára legkedvezőbb érvényes ajánlat az első fordulóban, valamint megállapítja a beadott pályázatok sorrendjét.

Azonos összegű bérleti díj esetén az a pályázat előzi a másik pályázatot, amelyik további ajánlatokat is tesz (pl. ajánlatot tesz a bérleti díj félévenként előre történő megfizetésére.)

A pályázatok sorrendjének megállapítása után kerül sor a licitálásra.

A licitálás abc. sorrendben történik és a legmagasabb összegű ajánlatról indul.

Amennyiben a legmagasabb ajánlat is elhangzott, úgy a tárgyalásvezető az eljárást lezárja. Közli a résztvevőkkel, hogy a kiíró képviseletében a Vagyongazdálkodási Osztály 15 napon belül hirdeti ki, hogy a pályázati eljárás eredményes volt-e vagy sem.

Eredményes pályázat esetén a fenti szabályok szerint megállapított győztes ajánlattevőt a Vagyongazdálkodási Osztály felhívja, hogy az eredmény közlésének időpontjától számított 15 napon belül a bérleti szerződést kösse meg. Amennyiben a nyertes pályázó a szerződést 15 napon belül nem köti meg, és a kauciót ezen határidőn belül, vagy az általa vállalt, kiíró számára ennél kedvezőbb határidőn belül nem egyenlíti ki, úgy a kiíró a döntésétől függően szerződési ajánlatot tehet a második helyezett pályázónak, vagy új pályázatot írhat ki.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a pályázati felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatnak (ajánlati nyilatkozatnak) az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a pályázó nevét, székhelyét, adószámát,

- a versenytárgyaláson résztvevő személy azonosító adatait, képviseleti jogosultságát (cégkivonat, aláírási címpéldány egyszerű másolata vagy ezekkel egyenértékű okiratok, meghatalmazás stb.),

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatában megajánlott bérleti díj rendelkezésére áll,

- nyilatkozatot arra vonatkozólag, hogy a pályázati felhívásban és a jelen részletes pályázati kiírásban, valamint a vonatkozó 48/2012. (XII.14.) sz. és a 27/2003. (V.29.) önkormányzati rendeletben foglaltakat a pályázó magára nézve kötelezően elfogadja,

- a pályázati dokumentációban felsorolt további mellékletek

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha:

  • az a pályázati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
  • olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki a kiíróval szemben korábbi fizetési kötelezettségét nem teljesítette,
  • az nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek.

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:

  • nem érkezett pályázati ajánlat,
  • kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,
  • az eljárásban olyan szabályszegés történt, amely - jogszabály alapján - az egész eljárás eredménytelenségét eredményezi.

A Kiíró fenntartja jogát, hogy ha a szerződéskötés a pályázat nyertesével bármely okból nem lehetséges, a soron következő helyezést elért pályázóval kössön szerződést.

 

A pályázattal kapcsolatos további információk a varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon érhetőek el.