A kényszerkiköltöztetés hosszú folyamat eredménye - Pedig van segítség
A kényszerkiköltöztetés hosszú folyamat eredménye - Pedig van segítség

Mint ismert, október 6-án, a Huszártelepen jogcím nélküli lakáshasználat miatt 4 lakás esetében végrehajtó kért jogerős bírósági ítélet alapján karhatalmas kényszerkiköltöztetést, tekintettel arra, hogy a háztartásonként átlagban 1,2 millió forintos tartozást – amely több év alatt halmozódott fel – önkéntesen a többszöri megkeresés ellenére sem teljesítették. Ehhez fontos tudni, hogy Nyíregyháza MJV Közgyűlése 9/2020. (II. 6.) számmal határozatot hozott az önkormányzati bérlakásban élő,            250 000 forint összegű lakbér- és üzemeltetési költség-hátralékot felhalmozó háztartások elhelyezési igény nélküli kiköltöztetéséről. Nyíregyházán az augusztus 31-ei adatok szerint lejárt lakbér-kintlévőség meghaladja a 186,5 millió forintot.

Az intézkedés egyrészt a közvagyonnal való felelős gazdálkodás, másrészt a többi fizető bérlő fizetési moráljának fenntartása érdekében is szükséges az irreálisan magas lakbérhátralékot felhalmozókkal szemben. A teljes képhez további fontos információk tartoznak a Városháza Sajtószolgálat és az önkormányzat Szociális és Köznevelési Osztályának tájékoztatása szerint. Például az, hogy a városi bérlakás-állományból szociális alapon 1471 db, költség alapon 163 db, nem szociális (piaci) alapon 166 db van kiadva, mely kategóriák között jelentős különbség van a bérleti díj mértékét illetően.

1800-an várnak lakásra

Mindeközben 1800 lakásigénylőt tart nyilván a bérlakásokkal kapcsolatos bérbeadói feladatokat ellátó NYÍRVV Nonprofit Kft. Ebből 1408 az első önkormányzati bérlakásukat igénylők száma, 544 pedig a jelenleg önkormányzati bérlakásban élő bérlők száma, akik nagyobb, vagy magasabb komfortfokozatú bérlakásba szeretnének költözni.

Ha van hajlandóság, van lehetőség

Annak érdekében, hogy a nehéz helyzetbe került emberek ne veszítsék el lakhatásukat, ha fizetési hajlandóságot mutatnak, bizonyos összeghatár felett lehetőség van részletfizetési megállapodás kötésére. Az érintettek bevonhatók adósságkezelési szolgáltatásba, lakhatást segítő ellátásba, vagy RÉS alapítványi támogatásba is. Ha a bérlők nem kívánnak ezekkel a lehetőségekkel élni, s a lakbér- és üzemeltetési költség-tartozás eléri a 200 ezer forintot, úgy felszólító levelet küldenek számukra.

Többször keresik az adósokat

Több alkalommal is felkeresik, illetve egyeztetnek vele a tartozás rendezése érdekében. A felszólító levél átvétele után – ha a bérlő továbbra sem fizet – 8 napon belül felmondják a szerződését. A felmondási idő eredménytelen eltelte után peres eljárást indítanak a lakás kiürítésére és a pénzkövetelés behajtására. Ennek során bármikor lehetősége van a bérlőnek fizetni. Teljesítés hiányában a bíróság kötelezi a bérlőt a lakás kiürítésére és az elmaradt lakbér megfizetésére. A jogerős ítélet alapján indul meg a végrehajtási eljárás. A hátralékos bérlőknek az egész eljárás alatt bármikor van lehetősége fizetni, külön megállapodás nélkül is.

Még a végén is elkerülhető

Az 500  000 forint feletti tartozók esetében a NYÍRVV Nonprofit Kft. kéri a végrehajtótól a karhatalmas kényszerkiköltöztetés időpontjának kitűzését. A kényszerkiköltöztetés kitűzése előtt a végrehajtó még felhívja az adóst az önkéntes teljesítésre. Ha ez is eredménytelen, akkor kerül csak sor a kiköltöztetés dátumának kitűzésére. A végrehajtás foganatosításáig hosszú idő, hónapok telhetnek el, mely időpontig még mindig van lehetősége az adósnak, hogy érdemben és folyamatosan csökkentse a tartozását. Amennyiben ez nem valósul meg, elhelyezés nélkül végrehajtják a kényszerkiköltöztetést.

Hány évig kell ehhez nem fizetni?

A statisztikai adatok szerint – melyet helyi szociológiai kutatás is alátámaszt – a különféle, alább felsorolt támogatásokban részesítettek száma csökken, noha a segítő intézményekben és projektekben folyamatosan elérhető dolgozók tájékoztatják az érintetteket. A szegregátumok területén sokan nem kérnek támogatást annak ellenére sem, hogy a kutatás szerint 37,6 százalékuk már legalább kétszer elmaradt a lakbér fizetésével, illetve 32,5 százalékuk a közüzemi díj fizetésével. Figyelembe véve, hogy a telepeken lévő bérlakások bérleti díja rendkívül alacsony (komfortos és félkomfortos szerint 136 és 130 Ft/m2/hó, további kedvezményként ennek 50 százalékát fizetik), nemcsak a bérleti díj, de a rezsiköltség egy jelentős részét is fedezné a lakásfenntartási támogatás összege (3000–8000 forint, havonta). Sõt! Ezek alapján könnyű kiszámolni, hogy például egy feltételezett 40 négyzetméteres lakásnál ez kb. 5200 forint lenne. Pontosabban, csak a fele, kedvezményesen. Ahhoz pedig már számolni sem nagyon kell, hogy érzékeljük, ezek hosszú évek (akár évtized) óta tartó folyamatok. S bár néhány országos sajtó azt hangoztatta, hogy az érintettek fizetni akartak/akarnak, az elmúlt idők történései másképp mutatják...

Lakhatási támogatások

Az önkormányzat a lakhatás biztonsága, a lakásfenntartási költségek megfizetésének támogatása érdekében több típusú pénzbeli és természetbeni ellátást biztosít, melyet a bérlakásban élők is igényelhetnek.

– A lakosság körében jól ismert ellátás, a helyi lakásfenntartási támogatás, amelyre mindazok a háztartások jogosultak, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 74 100 Ft/fő (családban élő esetén), illetve a 82 650 forintot (egyedül élő/egyedülálló). A lakásfenntartási támogatás összege havonta jövedelemtől függően 3000–8000 Ft/hó-ig terjed.

– Az adósságkezelési szolgáltatás keretében kaphatnak segítséget azok a háztartások, akik közüzemi díjhátralékkal és/vagy lakbérhátralékkal rendelkeznek.

– Nyíregyházán azon háztartások, akik a közüzemi díjakat nem, vagy csak nagy nehézségek árán képesek kiegyenlíteni, a Rászorulók Életének Segítése Közalapítványtól (RÉS) is kérhetnek segítséget.

– Az önkormányzat lakbértámogatással segíti azokat, akik szociális bérlakás-igényléssel rendelkeznek, de jelenleg albérletben élnek. A támogatás mértéke 17 000 Ft/hó, ha kiskorú gyermek van a családban, egyéb esetekben 10 000 Ft/hó.

  • Szintén lakbértámogatásnak nevezzük azt a támogatást, amelyet önkormányzati tulajdonú lakásban élők kaphatnak a szociális, jövedelmi, vagyoni helyzet és a támogatható lakás nagyságát figyelembe véve. Ez a támogatás csak meghatározott lakbérövezetekben vehető igénybe.

További támogatási formák

Ezen túlmenően számos, egyéb típusú támogatás vehető igénybe Nyíregyházán. A rendszeres támogatások között a gyógyszertámogatás, a méltányossági ápolási díj, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény említhető, a rendkívüli, úgynevezett eseti támogatások között pedig a tanszertámogatás, a helyi autóbusz közlekedési támogatás rendszere, első lakáshoz jutók támogatása, karácsonyi támogatás, temetési segély, főiskolai/egyetemi hallgatók részére rendkívüli támogatás, kelengyetámogatás, szünidei étkeztetés stb. Az önkormányzat minden évben megszervezi a szociális alapon történő tűzifaosztást is.

Segítő intézmények, ellátások

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ feladatkörében segíti többek között azokat a személyeket, családokat, akik adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdenek, illetve nehéz élethelyzetben élnek. Ha valakinek nem biztosított a lakhatása, az önkormányzat segíti a rászoruló személyeket. A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működő Családok Átmeneti Otthona és a Gyermekek Átmeneti Otthona intézmények az otthontalanná vált gyermeknek, szülőnek biztosít átmeneti elhelyezést. Az önkormányzat egyházi fenntartóval kötött ellátási szerződés keretében egy másik családok átmeneti otthona, valamint nem állami szervezettel kötött szerződés keretében Félutas Ház működtetését segíti. A hajléktalan személy, valamint az otthontalanná vált anya lakhatását segítő ellátás a lakbér-hozzájárulási szolgáltatás, amely országosan is egyedülálló támogatás. A Nyíregyházán évek óta igénybe vehető ellátás havi rendszerességű pénzbeli támogatást (8000–25 000 forint között) jelent azok számára, akik legalább 90 napja folyamatosan átmeneti szállón laknak, vagy legalább 30 napja utcán, közterületen, lakásként nem használható helyen vagy éjjeli menedékhelyen élnek. Feltétel, hogy a hajléktalanellátó szolgálatokkal kapcsolatot kell tartani, valamint a jövedelmi viszonyok vizsgálata.