Csomópont és Kerékpárút Fejlesztés Nyíregyházán II. Ütem


„CSOMÓPONT ÉS KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN II. ÜTEM”

TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002

Nyíregyháza MJV Önkormányzata bruttó 821,89 millió Ft, 100 %-os, vissza nem térítendő támogatást nyert a „Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén II. ütem” című, TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002 azonosító számú pályázat megvalósítására, mely a TOP-6.4.1-16 kódszámú, Fenntartható városi közlekedésfejlesztés című felhívás kapcsán került benyújtásra. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásában valósult meg.

A pályázati program megvalósításával Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának az volt a célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.

A projektben az alábbi elemek valósultak meg:

Blaha Lujza sétány és Fürdő utca között biztonságos gyalogos- és kerékpárosbarát kapcsolat épült ki. Ezen új elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút építésével összefüggésben, megvalósult a Kemecsei út 100-as számú vasútvonal felőli oldalán található ún. Vénusz utcai autóbusz-megállóhely biztonságos megközelítése, a közúton átvezető gyalogos-átkelőhely és kapcsolódó járdák kialakításával együttesen.

A Kemecsei út mentén a Fürdő utcáig kiépített elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút folytatásaként, a Fürdő utca teljes hosszában irányhelyes nyitott kerékpársáv került kijelölésre /felfestésre/ mindkét menetirányban. Tekintettel arra, hogy a meglévő burkolatszélességek, illetve a forgalomnagyságok a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírás alapján lehetővé tették a nyitott kerékpársáv alkalmazását - nagyobb mértékű épített elemek nélkül, - a műszaki-gazdasági szempontokat is figyelembe véve a nyitott kerékpársáv létesítése egy megfelelő, az elérni kívánt cél teljesítését segítő, optimális választás volt.

A városban több ponton is találkozhatunk ilyen nyitott kerékpársávval úgy, mint például a Búza utcán, a Keleti Márton utcán, a Fészek utcán, vagy a Legyező utcán. Ezen típusú kerékpárforgalmi létesítményeknek, a KRESZ szabályainak figyelembevételével történő használata, jellemzően visszaigazolja a nyitott kerékpársáv megvalósításának helyességét, és a biztonságos kerékpáros közlekedés lehetőségét.

A Fürdő utcán megvalósult nyitott kerékpársávval párhuzamosan Kerékpáros barát településrész került kijelölésre Sóstógyógyfürdő Kemecsei út - Igrice csatorna – Berenát utca által körbe határolt településrészén „30 km/h”-s „Korlátozott sebességű övezet” kijelölésével. Ez utóbbi forgalomcsillapítási intézkedés a kerékpáros barát kialakítás elemeiként, biztonságosabb közlekedési feltételeket teremt a kerékpárosok számára. A fent megnevezett terület jellemzően üdülő környezet, mely nagy turisztikai forgalomvonzó hatással bír. A turisztikai céllal közlekedők jelentős része kerékpárral is közlekedik, így a fejlesztés előnyben részesíti Őket.

Szintén a projekt részét képezték a Család utca – Belső körút és Család utca – Szalag utca csomópontjában 2020-ban kialakított új körforgalmak, melyek a közlekedés biztonságát és az egyenletes forgalomáramlást segítik. A Család utca - Belső körút körforgalmú csomópontba Nyugati irányból becsatlakozó Belső körút biztosítja a városközpont megközelíthetőségét a László utca irányába, miközben a Család utca határolja nyugatról az örökösföldi lakótelepet. A keleti ág felől elsősorban lakótelepi környezet, valamint egyéb szolgáltatásokat nyújtó közintézmények és üzletek érhetőek el. A csomóponton észak-déli irányba átvezető Család utcán több tömegközlekedési vonal található, valamint ez az út biztosít közvetlen kapcsolatot a 41 sz. elsőrendű főút és a 4 sz. elsőrendű főút belterületi szakaszai között. Tekintettel a csomóponton áthaladó nagyszámú forgalomra, a forgalombiztonsági szempontból előnytelen korábbi kialakításra, valamint arra, hogy a nevezett csomópont baleseti gócpont volt, az átalakítás/fejlesztés indokolttá vált.

A Család utca – Szalag utca körforgalmú csomópont fejlesztése is fontos volt, tekintettel arra, hogy a csomóponton áthaladó Család utca biztosítja a kapcsolatot a 41. sz. elsőrendű főút, valamint a 4. sz. elsőrendű főutak között. A Család utca keleti, valamint a Szalag utca déli oldalán található hatalmas kiterjedésű örökösföldi lakótelepről, ezen utakon közlekednek a forgalomban résztvevők a városközpont vagy más településrészek felé. A csomópont 3. ága a Szalag utca, amely a Törzs utcát köti össze a Család utcával, és a lakótelep északi főgyűjtő útja. A Család utca – Szalag utca útvonalon több menetrend szerinti helyi autóbusz járat is közlekedik. Ebből kifolyólag a csomópont fejlesztése forgalombiztonsági szempontból szintén nagyon fontos volt. A korábban jelzőtáblával szabályozott szintbeni csomópont körforgalmú csomóponttá történő átalakítása mellett, gyalogos járdák is kiépítésre kerültek.

A projekt utolsó elemként valósult meg 2023-ban a Belső körút - László utca csomópontban jelzőlámpás forgalomszabályozás kialakítása. A 4-es számú főút projekttel érintett László utcai szakasza, Nyíregyháza tágabb értelemben vett belső városmagját határoló 2x2 forgalmi sávos geometriával kialakított, összehangolt jelzőlámpás forgalomszabályozású Nagykörútjának a része. A Nagykörút és Belső körút csomópontja jelzőtáblás szabályozású szintbeni keresztezés volt, minden irányú mozgás lehetőségének biztosítása mellett. A csomópont a jelentős Nagykörúti forgalom és a védett áthaladást elősegítő szabályozás hiánya miatt, közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes volt. A Belső körútra a Nagykörútról jobbra be- és jobbra ki kanyarodás lehetősége biztosított maradt, méretezett többlet forgalmi sávok kialakításával, a gyalogosok biztonságos átvezetése, meglévő gyalog – kerékpárúthoz történő akadálymentes kapcsolat biztosítása, járdák és kerékpáros létesítmények akadálymentesítése, csomópontokon történő átvezetése mellett. A csomóponti geometria átalakítása során, a Nagykörúton - annak forgalomnagyságára és geometriai kialakítására tekintettel – balra kanyarodás biztosítása a mellékirányok felé csak önálló balra sáv létesítésével volt lehetséges. Örökösföld településrész irányában a balra kanyarodó önálló sáv kiépítésre került, miközben a másik mellékirányba (a Hunyadi utca felé) történő balra kanyarodás és többletsáv kialakítása nem volt lehetséges.

Célok, amelyek minden tervezett beavatkozás kapcsán elmondhatóak, általánosságban:

A fejlesztések során a csomópontok forgalomlassító és csillapító, közlekedésbiztonságot növelő átépítése került megtervezésre. A jelentős közúti forgalommal terhelt beavatkozási területeken, minden közlekedő számára biztonságos körülmények megteremtése volt a cél. A beavatkozásokkal sebességcsökkentés, egyenletes forgalomlefolyás, biztonságosabb közlekedési feltételek és körülmények megteremtése valósult meg. A csomóponti ágakon szükség szerint a gyalogosok és kerékpárosok részére biztonságos átvezetések épültek. Megvalósításra került az akadálymentesítés, valamint a fogyatékossággal élő emberek közlekedésének segítése érdekében taktilis burkolati jelek kerültek beépítésre a szükséges helyeken.

A fenntartható közlekedési módok erősítése, a közlekedés biztonságának növelése szintén cél volt, ahogyan cél volt a kerékpáros közlekedés és a fenntartható közlekedési módok népszerűsítése is.

Cél volt továbbá, hogy a kerékpárosbarát kialakítások és csomóponti beavatkozások tervezése során, egyik fenntartható közlekedési mód se kerüljön hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően, a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva. 

A felesleges várakozások megszűntetése, rövidítése szintén szempont volt a CO2 kibocsátás csökkentése érdekében. Ezáltal hozzájárulva az élhetőbb városi környezet megteremtéséhez.

 

Városi cégeink