Szolgáltató, ügyfélközpontú szemlélet az adóvégrehajtásban is az önkormányzatnál

Szolgáltató, ügyfélközpontú szemlélet az adóvégrehajtásban is az önkormányzatnál
Szolgáltató, ügyfélközpontú szemlélet az adóvégrehajtásban is az önkormányzatnál

Az önkormányzati adóhatóságnak az adótartozás behajtására vonatkozó jogosultsága és egyben kötelezettsége jogszabályon alapul. Az adótörvények pontosan meghatározzák azt, hogy az adózó mely időpontig tehet pótlékmentesen eleget fizetési kötelezettségének. Ezt az időpontot nevezzük esedékességnek. Amennyiben az adózó az adótartozást esedékességig nem vagy nem teljes összegben fizeti meg, az adóhatóság megindítja a végrehajtási eljárást. Az alábbiakban dr. Kása Brigitta aljegyző részletes tájékoztatását olvashatják a témában.

Nyíregyháza önkormányzati adóhatósága évek óta a szolgáltató, ügyfélközpontú adóhatósági szemléletet követi, amelyet a követeléskezelés és végrehajtás terén is igyekszik alkalmazni és segíti, ösztönzi az önkéntes jogkövetést.

Méltányosság a járványhelyzetben is

Minden magánszemély vagy vállalkozás kerülhet olyan pénzügyi helyzetbe, amely miatt nem tud eleget tenni határidőben az adófizetési kötelezettségének. A törvény az ilyen esetekben méltányosságot biztosít azon adózók részére, akik az előírt fizetési kötelezettségeiket valamilyen méltányolható gazdasági vagy személyes okból az esedékesség időpontjáig nem, vagy csak részben tudják teljesíteni. Számukra átmeneti segítséget jelenthetnek a különböző fizetési kedvezmények, azaz a részletfizetés vagy a fizetési halasztás. Amennyiben az adózó ilyen tárgyú kérelmére az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, az erről szóló határozatban meghatározott ütemezés és feltételek szerint teljesítheti fizetési kötelezettségét. Ez idő alatt kényszerintézkedéseket a polgármesteri hivatal adóosztálya nem foganatosít, viszont amennyiben az engedélyezett részleteket nem megfelelően teljesíti az adózó, annak visszarendezésére kerül sor és megindulhat a végrehajtási eljárás.

További könnyítési lehetőségek

A pandémia miatt a gazdaság újraindítását elősegítő adózási intézkedések között a szokásostól eltérő fizetés kedvezmények is engedélyezhetők.

Az intézkedés alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adóosztálya

 1.) egy alkalommal legfeljebb ötmillió forint összegű adóra – a 2021. december 31-ig előterjesztett kérelemre – legfeljebb 6 havi fizetési halasztást vagy legfeljebb 12 havi részletfizetést engedélyez pótlékmentesen, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a pandémia miatti veszélyhelyzetre vezethető vissza.

2.) egy alkalommal nem magánszemély adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek az adótartozását a 2021. december 31-ig előterjesztett kérelemre egy adónemben legfeljebb 20%-kal, de 5 millió forintot meg nem haladó összegben mérsékli, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené.

A jogszabály szerinti kedvezmények egyikével élhet és csak egy alkalommal az adózó. A mérséklés csak jogi személy (pl. gazdasági társaság, szövetkezet) vagy egyéb szervezet részére engedélyezhető, egyéni vállalkozó és magánszemély esetén azonban ez a lehetőség kizárt.

Kérelem benyújtható

A kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó elektronikus úton, az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó elektronikus úton vagy írásban nyújthatja be. Benyújtható elektronikus űrlap: Veszélyhelyzetre visszavezethető okból benyújtott fizetési halasztási, részletfizetési, mérséklési kérelem. Nyomtatvány az e-önkormányzat portálon / https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  / az általános nyomtatványok között fellelhető.

A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók az adózás rendjéről szóló törvény szerint élhetnek fizetési kedvezmény iránti kérelemmel.

Hatósági végrehajtási kényszer

Amennyiben az adózó a fenti lehetőségek ellenére is elmulasztja az adó és esetleges pótlékai, bíráság(ok) határidőben történő befizetését és az önkormányzati adóhatóság nem engedélyezett számára fizetési kedvezményt, úgy az adóhatóság kényszerintézkedésként végrehajtási eljárás megindítására kényszerül. A kényszerítő jelleg alkalmazására azon tartozással rendelkező adózók esetében kerül sor, akik/amelyek az adókötelezettséget nem teljesítik, és hosszabb időn át vagy rendszeresen visszatérően, folyamatosan, felhívás ellenére is adóelkerülő magatartást tanúsítanak.

Partnerség a követeléskezelésben

A végrehajtási költségek és más egyéb szankciók csak olyanokat terhelnek, akik nem partnerek a követeléskezelési lehetőségekben és az adófizetésben. Önkormányzati adóhatóságunk a követeléskezelés részeként lehetőséget kínál a tartozás kényszercselekmények és hátrányos jogkövetkezmények nélküli megfizetésére.

Nem kötelező, de tájékoztatnak

Fontos tudni, hogy az önkormányzati adóhatóság akár fizetési felhívás kiküldése nélkül is megindíthatja a végrehajtási eljárást, nem kötelező előzetesen fizetésre felhívnia az adózót. Nyíregyháza Polgármesteri Hivatal Adóosztálya azonban már a pandémiát megelőzően is élt azzal a lehetőséggel, hogy a végrehajtási intézkedéseket megelőzően a hátralékosok részére ún. „tömegesen kiküldéssel” – lehetővé téve az esetleges követeléskezelést – a végrehajtási kényszerintézkedések előtt legalább egy alkalommal felhívta a hátralékos adózók figyelmét az elmaradt adótartozások teljesítésére. A postai úton kiküldött „Fizetési felszólítások” az önkormányzatunkat megillető esedékes helyi adó tartozások és a járulékai összegét tartalmazzák azoknál, akik az adó előírásokat még nem egyenlítették ki maradéktalanul.

Felhívják a figyelmet

A felhívásokban mindig arra kérjük az adózókat, hogy az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (rövidítve: Avt.) 30.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján szíveskedjen tartozásait haladéktalanul rendezni. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetést belföldi pénzforgalmi számlájáról (bankszámlájáról) történő átutalással köteles teljesíteni.  Minden alkalommal felhívjuk arra is figyelmet, hogy amennyiben a felhívásban foglaltaknak nem tesznek eleget, úgy az Avt. 30.§ (1) bekezdése alapján, a végrehajtást meg kell indítania az önkormányzati adóhatóságnak, ennek költségei az adózót terhelhetik.

Végrehajtási intézkedések lehetőségei

Az adóvégrehajtásban – a korábbiakkal ellentétben – a fokozatosság elve már nem érvényesül, hatósági átutalási megbízás, jövedelem letiltás kibocsátására, továbbá a vagyonfeltárás eredményétől, valamint az adótartozás összegétől függően a nyilvántartás (gépjármű-, cég-, ingatlan-nyilvántartás) alapján történő foglalásra általában egy időben, vagy egymást követően rövid időtartamon belül sor kerül. Általánosságban elmondható, hogy azon cselekmények foganatosítása indokolt, amely gyors és hatékony, költségkímélő eszköznek látszik az adóhatóság követelésének megtérülésére.

Szükség esetén inkasszó

A helyi adóhatóság által is leggyakrabban alkalmazott végrehajtási cselekmény a hatósági átutalási megbízás, vagy közismert néven az inkasszó. Nyíregyháza önkormányzati adóhatósága általában évente legalább 4-5 alkalommal tömegesen indított inkasszóval indítja a végrehajtási eljárást. A pandémia miatt a korábbi gyakorlattól eltérően eddig ilyen tömegesen, a hátralékosok legnagyobb hányadát érintő inkasszóval mindössze csak 1 alkalommal élt az adóosztály, helyette a már említett fizetési felszólításokkal ösztönöztük az adózókat az önkéntes teljesítésre, adóügyeik rendezésére. Mivel azonban a helyi adóhatóságnak kötelessége is a végrehajtási eljárások foganatosítása és a követelés kielégítésének leggyorsabb és legegyszerűbb módja az adós pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt pénzeszközeinek végrehajtás alá vonása, a napokban, ebben az évben először sor került tömeges inkasszó kibocsátására, tekintve, hogy jelenleg nincs moratórium az adóvégrehajtásban.

Nyitottság az együttműködésre

Azok a vállalkozások vagy magánszemélyek, akik önhibájukon kívül továbbra is nehéz helyzetben vannak és érintettek inkasszóval, a végrehajtási eljárás ideje alatt is élhetnek a korábban már említett különleges méltányossági lehetőségekkel, mint a követeléskezelés eszközével. Fontos azt is kiemelni, hogy a Polgármesteri Hivatal Adóosztálya az adózással kapcsolatos kérdésekben ügyfélfogadási időben rendelkezésre áll. Amennyiben egyeztetni szeretnének, úgy munkatársaink – az adótitok szabályait is figyelembe véve – készséggel állnak az ügyfeleink rendelkezésére. Mindemellett a hátralékos ügyfél bármikor teljesíthet önkéntes befizetést, még abban az esetben is, ha fizetési könnyítési kérelmét a jogszabályi feltételek fennállásának hiányában az adóhatóság esetleg elutasította, vagy a végrehajtási eljárás már megindult. A tartozás megfizetésével a végrehajtási eljárás megszűnik.

Bármikor ellenőrizhető

Az adózók az aktuális adószámla kivonatukat a nap 24 órájában az elektronikus önkormányzati portálról belépve / https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  / megfelelő jogosultsággal lekérdezhetik és így pontosan ellenőrizhetik esedékes tartozásuk nagyságát. Köszönjük, hogy befizetett adóival hozzájárulnak Nyíregyháza működőképességének megőrzéséhez, szeretett városunk fejlődéséhez!