Szociális támogatásokban is követjük az országos tendenciát

Szociális támogatásokban is követjük az országos tendenciát
A jövedelmi helyzet javulása okozhatja részben a kedvezményben részesülők létszámának változását
Szociális támogatásokban is követjük az országos tendenciát
Szociális támogatásokban is követjük az országos tendenciát
Szociális támogatásokban is követjük az országos tendenciát
Szociális támogatásokban is követjük az országos tendenciát

Az önkormányzat igyekszik nyomon követni a társadalmi változásokat, ami a támogatási rendszer átalakításában is érzékelhető, hiszen annak ellenére, hogy felerősödött az állam szerepe a segélyezés terén, a Polgármesteri Hivatalnak e téren továbbra is jelentős tennivalói vannak. Ezek a megállapítások is szerepelnek abban az elemzésben, melyet dr. Krizsai Anita készített. A Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályának vezetőjeként egyébként is kulcsszerepe volt a télen nyilvánosságra hozott, a nyíregyháziak életminőségének változásait feltáró városi kutatássorozat elkészültében. A tíz év adatait tartalmazó, rengeteg szempontot figyelembe vevő programból kiderült: jelentősen nőtt egy évtized alatt az itt élők életminőség-indexe. Ezúttal a szociális terület, a támogatási rendszer változásait követhetjük nyomon, a sorozat folytatásaként.

Nyíregyháza önkormányzata a helyi segélyezési rendszer alakítása során igyekszik nyomon követni mindazokat a társadalmi, gazdasági és jogi változásokat, amelyek hatással bírnak a szociális és gyermekjóléti ellátások rendszerére.

Valós segítség legyen

Az önkormányzat célja, hogy jól célzott, a támogatásra szoruló egyéneknek, családoknak valós segítséget nyújtó támogatási rendszert alakítson ki. A kutatás keretében elsősorban a segélyezési rendszerben bekövetkezett változásokat, tendenciákat vizsgálják, annak hatásait a város lakosságára.

Ami a Járási Hivatalokhoz került

A segélyezési rendszer 2013-tól változott. Ez évtől az újonnan kialakított járási hivatalokhoz került az időskorúak járadéka, alanyi és normatív közgyógyellátásra jogosultság, ápolási díj (43/B. § kivételével) és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, illetve 2015. március 1-tõl az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás és egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) is. A jogosultságot ezekhez a támogatásokhoz a járási hatóságok állapítják meg, országosan egységes elvek alapján.

Települési támogatás

Az önkormányzatoktól kérhető támogatások elnevezése 2015. márciustól egységesen „települési támogatás” lett, ebbe a kategóriába sorolhatók az egyszeri segélyek, a rendszeres gyógyszertámogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás, a 18 év feletti személyek ápolására nyújtható ápolási díj.

A segélyezésben részesülők számának változása

A kutatás keretében a lakásfenntartási támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben és az eseti támogatásban részesülők számának alakulását vizsgáltuk. Az országos adatok alapján a lakásfenntartási támogatásban részesülő háztartások száma 2000-tõl folyamatosan emelkedett, 2012-ben vették legtöbben igénybe. Nyíregyháza város adatai alapján szintén az egyik legtöbbet igényelt támogatási forma volt 2012-ig.

 

A lakásfenntartási támogatásban részesülő háztartások/személyek száma (2008–2017)

 

           2008      2010      2012      2014      2016      2017     

Lakásfenntartási

támogatás       3057      4429      5828      4448      1811      1905

(háztartás)     

 

Az országos adatok alapján 2013-tól folyamatosan csökkent a támogatott háztartások száma, és a városi adatok is követik az országos tendenciát. A változás annak ellenére bekövetkezett, hogy a korábbi, törvény szerinti szabályozást a nyíregyházi önkormányzat fenntartotta, majd ezt követően figyelembe vette a garantált bérminimum és a nyugdíjak összegének növelését, emelte a jogosultság feltételeként a jövedelemhatárt.

A gyermekes háztartások helyzete

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma nagyságrendileg a lakásfenntartási támogatáshoz hasonló mértékű volt. A kedvezményben – abban a támogatási formában, amely alapvetően étkeztetésre jogosít – részesülők száma folyamatosan csökken. Ez a tendencia országosan és városi szinten is kimutatható. A létszámcsökkenés okai között a családok kismértékű jövedelemnövekedése, a kedvezményre való jogosultsági küszöb állandósága és a demográfiai változások szerepelhetnek.

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma és aránya 2008–2017 között

 

Támogatási rendszerek változásai

A tanulmány szerzőinek – tovább vizsgálva a változások okait – véleménye szerint a jövedelmi helyzet javulása részben okozhatja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők létszámának változását. A csökkenés további oka lehet, hogy a támogatási rendszerek változása miatt más módon jutnak azokhoz a kedvezményekhez a gyermekes családok, amelyek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez is kapcsolódnak. Ezek között meg kell említeni a gyermekétkeztetés szabályainak és a tankönyvellátás rendszerének változását.

Bővülő ingyenes gyermekétkeztetés

A gyermekétkeztetésben az ingyenes hozzáférés folyamatosan bővült. 2016-ban a kedvezményre jogosultak körének bővítése után az ingyenes ellátásban részesülő gyermek az összes étkezőt tekintve 41,5%, a kedvezményezettek számarányához viszonyítva a gyermekek 71%-a a megyei jogú városban.

Térítésmentes tankönyvellátás

A térítésmentes tankönyvellátásra első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozott tanulók voltak jogosultak. Ezt követően felmenő rendszerben terjedt további osztályokra.

Sokakat érint

A gyermekétkeztetés és a tankönyvellátás szabályainak változásai nemcsak a rászoruló gyermekeket érinti, hanem a kedvezőbb körülmények között élő gyermekeket is. Nem állítjuk, de valószínűsíthető, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számának a csökkenéséhez a családok jövedelmi helyzetének változásán túl a fentiekben említett intézkedések is hozzájárulnak.

Bizalom

Megvizsgáltuk, hogy a nyíregyházi lakosok bizalma a mesterséges támogató rendszerek iránt hogyan alakult. A természetes támogató rendszerek szerepével összehasonlítva továbbra is mindenhol elsõdleges a család szerepe. Az adatok alapján a korábbi évekhez hasonlóan közel azonos a bizalom a hivatal és a szolgáltatók iránt egyaránt.

Annak ellenére, hogy 2013-tól az állam szerepe a segélyezés terén felerősödött, továbbra is jelentős szerepet tölt be a nyíregyházi önkormányzat a segítségre szorulók támogatásában.

Információk

A tanulmány arra is rámutat, hogy az információknak a lakossághoz történő eljuttatásában a szolgáltatóknak nagyobb szerepet kell vállalnia, hiszen ők azok, akik napi kapcsolatban állnak az ügyfelekkel.