Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve
ezennel kiírja a 2016. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

a települési önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező

a) hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók részére, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat,
- az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is,
- az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2015/2016. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezzen.
b) hátrányos szociális helyzetű fiatalok a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Elsősorban azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegét (28.500 Ft), méltányosság esetén annak 200%-át (57.000 Ft).

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül!!! A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázati űrlapot személyesen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélcentrum (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) 24-es ablaknál vagy postai úton Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályának címezve (4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázati felhívás letölthető a www.nyiregyhaza.hu és a varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalakról.
További információ a 42/524-524/170-es és 107-es mellék telefonszámon kérhető.

A pályázat benyújtásának ideje: 2015. október 5.- 2015. november 9.
A települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.

 

CSATOLT DOKUMENTUMOK:

A. típusú pályázati kiírás

B. típusú pályázati kiírás

Egyedülállósági nyilatkozat

Nyilatkozat a nerm havi rendszerességgel szerzett jövedelemről

 

LEGOLVASOTTABB
Városi cégeink


Impresszum Írjon nekünk

© 2014. Város-Kép Nonprofit Kft. Minden jog fenntartva!

Vissza a lap tetejére
Város-Kép Nonprofit Kft.© 2014. | Minden jog fenntartva!